2 oktober 2023

Brandveiligheid Depot Boijmans van Beuningen: unieke klus op een unieke locatie

Depot Boijmans Van Beuningen, het inmiddels iconische architectonische hoogstandje in het Rotterdamse Museumpark, was in 2021 ’s wereld eerste publiek toegankelijke museumdepot. Kunstliefhebbers kunnen hier ruim 150 duizend werken bekijken die tot dan toe werden opgeslagen in de afgesloten depots in de kelder onder het museumgebouw. Kiwa R2B was al in een vroeg stadium betrokken bij het brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem van het Depot. Edwin van Troost, operationeel manager en brandveiligheidsexpert bij Kiwa R2B vertelt er meer over.

Het Depot van Museum Boijmans Van Beuningen herbergt een uitgebreide verzameling kunstwerken en erfgoedstukken van onschatbare waarde. De collectie vertegenwoordigt niet alleen een enorme financiële waarde, maar is ook van grote culturele betekenis. In het geval van brand kan de schade aan kunstwerken catastrofaal zijn. Bovendien is Depot Boijmans Van Beuningen geen ‘gewoon depot’, maar is het feitelijk een museum en dus een gebouw met een publieke gebruiksfunctie. En dat betekent dat er in het Bouwbesluit 2012 specifieke eisen worden gesteld aan de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Uitgangsdocumenten

‘Kiwa R2B was al vanaf de ontwikkelfase van Depot van Museum Boijmans betrokken bij het project’, vertelt Edwin van Troost. ‘Als erkende inspectie- en certificeringsinstelling op het gebied van brandveiligheid weten aannemers en projectontwikkelaars ons voor dit soort klussen vaak al snel te vinden. In het geval van Depot Boijmans Van Beuningen hebben we in opdracht van aannemer BAM Bouw en Techniek inspecties uitgevoerd op het programma van eisen (basisontwerp) van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Uitgangspunt voor het programma van eisen zijn de wettelijke eisen die in de artikelen 6.20 en 6.23 van het Bouwbesluit 2012 worden gesteld aan brandmeld- en ontruimingsinstallaties in gebouwen met onder meer een publieke functie.’   

Detailontwerp

In de volgende fase werd een detailontwerp gemaakt door het geselecteerde erkende branddetectiebedrijf en de leverancier van de ontruimingsalarminstallatie. Kiwa R2B toetste onder meer de installatietekeningen, blokschema’s, stuurfunctiematrix, brandweerpaneel en technische specificaties aan het goedgekeurde basisontwerp. Na deze fase startten het branddetectiebedrijf en de leverancier van de ontruimingsalarminstallatie samen met de erkende installateur met de implementatie van het detailontwerp in het object. ‘In dit stadium, waarin de systemen worden geïnstalleerd, komen we niet veel op het werk’, zegt Van Troost. ‘Wél hebben we tusseninspecties uitgevoerd, dat is niet ongebruikelijk bij dit soort speciale projecten. Zeker als je te maken hebt met vaste, dichte plafonds wil je natuurlijk zeker weten dat de kwaliteit van het installatiewerk voldoet aan de voorschriften.’

Vuurtje in de vide

Tijdens een van de tusseninspecties was Kiwa R2B ook betrokken bij het aantonen van de prestatie-eis brandgrootte van het aangebrachte aspiratiesysteem in de dertig meter hoge vide van het Depot. Met een echt “normatief vastgesteld” vuurtje. ‘Zo konden we de functionaliteit van het aspiratiesysteem in de vide testen. Dat is een actief rookaanzuigsysteem dat werkt op luchtbemonstering. Het systeem detecteert rookdeeltjes op deze hoogte veel eerder dan puntrookmelders. Zo’n installatie was noodzakelijk gezien de hoogte van de vide en omdat in de vide “zwevende” vitrines met kunstobjecten hangen die het opstijgen van rookdeeltjes negatief kunnen beïnvloeden.’

Stuurmatrix

Vlak voor de oplevering van Depot Boijmans Van Beuningen voerde Kiwa R2B de initiële inspectie uit aan het brandmeld- en ontruimingssysteem. ‘Dan check je eerst of alle opleverbescheiden er zijn, zoals de rapporten van oplevering, blokschema’s, projectplattegronden, stuurfunctiematrix, goedkeuring brandweerpaneel, ontruimingsplan en de eventueel door erkende bedrijven afgegeven leveringscertificaten en installatie-attesten van de installateurs. Daarna volgt de visuele inspectie, waarin je checkt of het basisontwerp en detailontwerp op de juiste manier zijn uitgewerkt. Tenslotte is er de functionele inspectie waarin we de samenhang van de systemen inclusief de hiermee samenhangende bouwkundige en organisatorische maatregelen (BIO-maatregelen) beoordelen op basis van de stuurmatrix. Dus, als we op locatie X iets in alarm brengen, worden dan alle sturingen die daarmee samenhangen geactiveerd. Bijvoorbeeld het sluiten van deuren en brandschermen en het afgaan van het ontruimingssignaal.’

Inspectiecertificaat

Nadat de inspectie - conform het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen - volledig was afgerond en aan alle inspectiecriteria bleek te zijn voldaan, ontving Depot Boijmans Van Beuningen het bijbehorende inspectiecertificaat. ‘Inspectiecertificering op basis van het CCV-inspectieschema is in het Bouwbesluit vastgelegd voor dit soort “hoogrisico”-gebouwen. Denk daarbij aan gebouwen met een bijeenkomstfunctie, zieken- en verzorgingstehuizen, gebouwen met een celfunctie en gebouwen met een logiesfunctie.’ Na de initiële certificering volgt een periodieke vervolginspectie. Depot Boijmans Van Beuningen heeft bij calamiteiten een rechtstreekse doormelding naar een 24/7 bezette meldkamer. Op eis van de principaal wordt jaarlijks bekeken of alle installaties nog voldoen.’

Meer info

Kijk voor meer informatie over Depot Boijmans Van Beuningen op www.boijmans.nl/depot. Het reguliere Museum Boijmans Van Beuningen wordt momenteel gerenoveerd en is de komende jaren gesloten. Meer informatie over Kiwa R2B’s services op het gebied van brandmeld- en ontruimingsinstallaties vindt u op onze website.