6 juli 2023

Geschiktheid Brandblusser Lithium-ion accubrand

Om in Nederland een draagbaar blusapparaat te mogen verkopen of verhandelen is het Rijkstypekeur vereist. Aan de hand van het Rijkstypekeur kan vastgesteld worden dat het blusapparaat geschikt is voor de brandklasse zoals is aangegeven op het etiket (A, B, C, D of F). Om de geschiktheid van een brandblusser voor Lithium-ion batterijbranden te bepalen is echter een test op basis van de Nederlands Technische Afspraak 8133 (NTA 8133) noodzakelijk.

Vandaag de dag zijn in ieder huishouden wel een laptop, tablet, smartphone, drone of e-bike aanwezig, allen voorzien van Lithium-ion batterijen. Naast de vele voordelen van een Lithium-ion accu heeft deze ook een groot nadeel; een Li-ion batterij kan spontaan ontbranden en geeft bij ontbranding een heftig vuurbeeld (thermal runaway). Veelal het gevolg van overlading, door bv foutieve laders, of beschadiging. Een Li-ion accubrand is een lastig te blussen brand, mede doordat de accu spontaan kan her-ontbranden nadat de brand is geblust. Bij een dergelijke brand is een betrouwbaar blustoestel belangrijk.

Rijkstypekeur

Elk blustoestel dat op de Nederlandse markt wordt gebracht moet een Rijkstypekeurnummer hebben. Dit is vastgelegd in het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997. Het Rijkstypekeur wordt in Nederland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NCP beheerd en uitgegeven. In het besluit is de norm NEN-EN 3 geïmplementeerd. Hierin zijn eisen opgenomen inzake veiligheid en deugdelijkheid van draagbare blustoestellen.

De consument/gebruiker van een in Nederland gekocht draagbaar blusapparaat dat is voorzien van een Rijkstypekeur mag erop vertrouwen dat een dergelijk apparaat geschikt is voor het blussen van branden waarvoor het is goedgekeurd. Aan de hand van het Rijkstypekeur kan vastgesteld worden dat het blusapparaat geschikt is voor de brandklasse zoals is aangegeven op het etiket (A, B, C, D of F).

Bij de aanvraag voor een Rijkstypekeur vindt geen toetsing plaatst inzake de geschiktheid voor Lithium accubranden.

Kijk op onze webpagina Rijkstypekeur voor meer informatie.

NTA 8133

Op dit moment is er geen eenduidige Europese regelgeving om lithium-ion-brandblussers te testen. Om tot een eenduidige en reproduceerbare test te komen is in Nederland de NTA 8133 test ontwikkeld. Deze test wordt in Europa als leidend gezien, mede omdat bij de ontwikkeling van de test een nationaal normalisatie instituut (NEN) betrokken is. De NTA 8133 Draagbare blustoestellen omschrijft de prestatie-eisen, beproevingsmethoden en markering voor geschiktheid van een (maximaal 9 liter) brandblusser voor het blussen van lithium accubranden met een maximaal vermogen van 600Wh.

Aan de hand van het etiket kan vastgesteld worden dat het blusapparaat met positief resultaat getest is op basis van de NTA 8133. Deze markering dient op een duidelijk zichtbare plaats te zijn aangebracht. Het nummer op het etiket verwijst naar de test die is uitgevoerd.

Bestaat er twijfel over de geschiktheid van een brandblusser voor Lithium accubranden, vraag dan het testrapport op bij de leverancier.
NTA 8133 etiket.png

Een NTA 8133 geteste brandblusser dient in Nederland ook voorzien te zijn van een Rijkstypekeur.

Kiwa zorgt als onafhankelijk testinstituut voor de waarneming van de NTA 8133-test, de verslaglegging en het eindrapport waarin het resultaat van de blustest wordt opgeschreven. Een actuele lijst van brandblussers die met positief resultaat getest zijn volgens de NTA 8133 én beschikken over een Rijkstypekeur vindt u hier: Overzicht NTA 8133 lithium brandblussers.

Blussers die wel de NTA-test behaald hebben, maar niet zijn voorzien van een Rijkstypekeur zijn niet in dit overzicht opgenomen. 

De NTA 8133 test

Tijdens de test wordt er een testopstelling gebruikt waarbij de Lithiumcellen vrij zweven in een metalen opstelling boven de grond. Het is daarmee niet mogelijk om de Lithiumcellen geheel onder te dompelen en daarmee het verbrandingsproces te stoppen. De 6 Lithium pouch cellen van 100 Wh per stuk worden door middel van overlading tot ontbranding gebracht. De ontbranding zal tussen de 7 en 9 minuten duren. Bij het eerste vlamverschijnsel wordt gestart met de bluspoging. Voor deze poging heeft de operator 3 minuten de tijd. Na afloop van de bluspoging mag er een kort vlamverschijnsel zijn van 5 seconden wat ook vanzelf weer uit zal doven. Gedurende 20 minuten na de laatste bluspoging mag er geen herontsteking plaatsvinden. Op minimaal één cel moet een spanning van tenminste 3,7V gemeten worden, waarmee aangetoond wordt dat de thermal runaway daadwerkelijk is gestopt. Indien deze test tweemaal succesvol is behaald dan is de test geslaagd. Een blustest bestaat maximaal uit drie pogingen.

Bij gebleken geschiktheid van de blustoestellen mag de markering worden gebruikt op het blustoestel.

Meer weten over deze test? Kijk dan eens op onze productpagina NTA 8133 test Lithium Brandblussers

Lithium brand test NTA 8133.jpg

Opslag Lithium-ion batterijen

Doordat het brandverloop van een Li-Ion batterij niet vergelijkbaar is met het brandverloop van een vaste stof-, vloeistof- of gasbrand, vraagt de brandbeveiliging in een opslaglocatie van lithium-Ion batterijen specifieke aandacht.

Kiwa heeft een certificatieprogramma ontwikkeld voor het testen van de effectiviteit van brandbeveiligingssystemen die toegepast worden in de opslagruimte van lithium-ion batterijen. Dit Specifieke Certificatie Programma SCP05 is direct gekoppeld aan de BRL-K21045 Fire Protection Systems.

Meer informatie