8 mei 2023

Gasnet 2023-1 is uit!

gasnet

Inzet waterzuigwagen bij zoutzuurschades

Regelmatig vinden incidenten plaats waarbij een PVC-gasleiding bezwijkt door een oververhitte kabelmof of een sluiting in een stroomkabel. Daarbij kande PVC leidingwand ontleden en kunnen de ontledingsproducten zoutzuur en roet worden meegevoerd in de gasstroom. Delen van het gasnet kunnen hierdoor vervuild raken en dienen te worden vervangen. Soms levert vervanging echter moeilijkheden op. In die gevallen kan de inzet van een waterzuigwagen voor reiniging van de gasleidingen een oplossing bieden. Dit artikel beschrijftervaringen van Enexis met deze toepassing.

Victor Hartog, Enexis en Arie Kooiman, Kiwa Technology

PVC zadels op PE leidingen

PVC zadels zijn bedoeld voor PVC leidingen. In de praktijk worden deze zadels echter ook wel eens op PE leidingen gebruikt. De reden daarvoor is wel te raden: een PVC zadel is veel sneller geplaatst dan een elektrolaszadel. Snelheid is belangrijk, vooral als we het hebben over blaasgatzadels bij een calamiteit. Maar het is niet waarvoor een PVC zadel is gemaakt. Dus de vraag is of door PVC zadels op PE leidingen problemen kunnen ontstaan. Op verzoek van denetbeheerders heeft Kiwa dit uitgebreid onderzocht. Daaruit blijkt dat PVC zadels op lagedruk (< 200 mbar) PE leidingen best goed functioneren en dus geen extra risico vormen. Wel moet worden bedacht dat PVC zadels kunnen verdraaien door een belasting, terwijl dat bij elektrolaszadels niet zo is.

Peter Postma, Kiwa Technology

Meting methaanemissie gasstations

Voor effectieve maatregelen om methaanuitstoot tegen te gaan, moeten alle methaanuitstootbronnen eerst in kaart worden gebracht. Methaan, het hoofdbestandsdeel van aardgas, is een broeikasgas. Om klimaatverandering tegen te gaan moeten we ervoor zorgen dat er zo min mogelijk methaan in de atmosfeer komt. De netwerkbedrijven hebben zich hiervoor aangesloten bij een internationaal partnerschap dat als doelstelling heeft de methaanemissie te reduceren. Dit artikel bespreekt deze methode en de wijze waarop de methaanemissiemetingen bij de gasstations zijn uitgevoerd, alsook de resultaten van
die metingen.

Nard Vermeltvoort, Kiwa Technology

Abonnementenregistratie

Wilt u meer over deze onderwerpen weten? Wordt dan abonnee. Stuur een mail naar gasnet@kiwa.nl. De abonnementsprijs voor het jaar 2023 bedraagt € 25,00 excl. BTW per jaar per exemplaar. Abonnementen worden per kalenderjaar afgesloten en worden automatisch verlengd tenzij voor 1 november schriftelijk is opgezegd. 

Gasnet is een uitgave van Kiwa Technology en verschijnt 4x per jaar.