26 april 2022

Nieuw keurmerk binnensportvloeren

Sika Nederland en Kiwa ISA Sport zijn vorig jaar gestart met het ontwikkelen en doorvoeren van een ingrijpende upgrade van het Kiwa certificaat voor Pulastic binnensportvloeren. Beperkte de scope van het voorgaande certificaat zich tot de productie en installatie van binnensportvloeren, in het nieuwe Keurmerk is de wens van Sika Nederland gestalte gegeven om de totale weergave van de kwaliteit van al haar werkzaamheden gerelateerd aan binnensportvloeren met één keurkerk volledig bewijsbaar te maken.

Het nieuwe Keurmerk Binnensportvloeren bestaat uit een viertal deelcertificaten die elk betrekking hebben op de processen en activiteiten van de te onderscheiden bedrijfsactiviteiten van Sika Nederland. 

De volgende certificaten maken deel uit van het Keurmerk Binnensportvloeren:

Certificaat Productie en Installatie

Het Certificaat Productie en Installatie stelt eisen aan de processen en activiteiten met betrekking tot de productie en installatie van universele binnensportvloeren. Het doel van dit certificaat is het borgen en aantoonbaar maken van de kwaliteit van de aangelegde binnensportvloer en dat deze aan de gestelde normen voldoet. Dit certificaat komt hiermee grotendeels overeen met het vorige certificaat.

Certificaat Inspectie en Onderhoud

Het Certificaat inspectie en Onderhoud stelt eisen aan inspectie, rapportage en het onderhoud van binnensportvloeren. Het doel van dit certificaat is het borgen en aantoonbaar maken van de volledigheid, kwaliteit en validiteit van de uitgevoerde inspecties en de juistheid van de daarop gebaseerde rapporten en onderhoudsadviezen en het de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud.

HetCertificaat Duurzaamheid

Het Certifcaat Duurzaamheid heeft betrekking op aspecten van een op duurzaamheid gerichte bedrijfsvoering. Sika Nederland BV streeft er naar om de impact van haar activiteiten op de leefomgeving zo laag mogelijk te laten zijn. Uitgangspunten hierbij zijn onder andere het beleid om de gebruiksduur van geleverde producten zoveel mogelijk te verlengen, gebruik te maken van grondstoffen uit recycling processen of bio-based grondstoffen, processen en productiemiddelen zo te kiezen dat optimaal CO2 neutraal wordt gewerkt. Het Pulastic2Pulastic concept maakt hier ook deel van uit. Het doel van dit certificaat is om de claims die op dit gebied gedaan worden onafhankelijk te toetsen en aantoonbaar te maken.

Certificaat Verkoop en Advies

Het Certificaat Verkoop en Advies gaat in op de verkoop- een adviestrajecten met betrekking tot binnensportvloeren. Sika Nederland BV heeft op basis van haar op duurzaamheid gerichte bedrijfsvoering het beleid om de gebruiksduur van sportvloeren zoveel mogelijk te verlengen. (Verkoop)advies is daarom primair gericht op het in stand houden van de bestaande sportvloer door het adviseren van instandhoudingsmaatregelen zoals onderhoudsmaatregelen, facelift, opwaardering en renovatie. Bij vervanging van vloeren of nieuwe vloeren zal het advies gericht zijn op een realisatie die aansluit bij het beoogde gebruik en een maximale gebruiksduur. Het doel van dit certificaat is om de invulling van uitgangspunten van Sika Nederland op dit gebied onafhankelijk te toetsen en aantoonbaar te maken dat aan de verwachtingen voldaan wordt.

Voorwaarde voor toekenning van het Keurmerk Binnensportvloeren is dat aan alle eisen van de vier deelcertificaten is voldaan. Een voorlopige vaststelling door Kiwa ISA Sport heeft voldoende vertrouwen gewekt dat de bedrijfsvoering van Sika Nederland en de bijbehorende processen in feite al conform de certificaten worden uitgevoerd en dat deze op korte termijn ook aantoonbaar zullen voldoen aan de eisen van de vier certificaten. De verwachting is dat medio 2022 het keurmerk aan Sika Nederland definitief kan worden uitgereikt.

Neem voor meer informatie over het Keurmerk Binnensportvloeren contact op met Erik van Swinderen: Erik.van.Swinderen@kiwa.com