Voor wie?

Gebouweigenaren, gebruikers of beheerders, installatiebedrijven, de overheid en verzekeraars.
De eigenaren c.q. gebruikers van de inrichtingen kunnen met het keurmerk aantonen, dat zij verantwoord ondernemen en kunnen zich hiermee positief onderscheiden binnen hun markt en klanten.

Wanneer is het nodig?

Indien de overheid, de verzekering of de eigen processen vragen om een brandblusssysteem.

Processtappen

Om als bedrijf gecertificeerd te worden op basis van beoordelingsrichtlijn BRL-K21022 Brandblussystemen / blusgassystemen gebaseerd op warmteonttrekking of zuurstofverdringing moet aan diverse criteria worden voldaan. Zo zijn er eisen gesteld aan het kwaliteitssysteem, de interne kwaliteitsbewaking, de organisatie en het personeel. Jaarlijks wordt door middel van een bedrijfsaudit getoetst of een gecertificeerd bedrijf nog voldoet aan de eisen voor certificering.

Het gecertificeerde bedrijf dient er ook zorg voor te dragen dat een systeem dat zij leveren voldoet aan de gestelde criteria.

Er zijn vier soorten eisen die aan het systeem gesteld worden:

  1. Functionele eisen: essentiële eisen die aan een product gesteld moeten worden om het product door de gebruiker veilig te kunnen gebruiken en functioneel is voor het doel waar het voor bedoeld is.
  2. Prestatie-eisen: in maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op bepaalde (functionele) eigenschappen van het onderdeel van het product of bouwdeel (blusgasinstallatie en randvoorwaarden) en die een te behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten.
  3. Producteisen: in maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op de (identificeerbare) eigenschappen van de in het bouwdeel toegepaste producten (blusgasinstallatie en eventuele randvoorwaarden) en die een te behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten.
  4. Proceseisen: geconcretiseerde eisen waaraan het proces moet voldoen. Zonodig met inbegrip van de daarbij te bepalen en aan te houden condities en/of randvoorwaarden waaronder het proces mag of moet plaatsvinden.

Certificatieproces

Certificatie van uw bedrijf volgens de BRL-K21022 Brandblussystemen / blusgassystemen gebaseerd op warmteonttrekking of zuurstofverdringing begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Op basis van de door u aangeleverde informatie volgt onafhankelijk onderzoek waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.