Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn BRL 1153 is van toepassing op de productie van zand-bentonietpolymeer gel.

De beoordelingsrichtlijn BRL 1148 is van toepassing op de aanleg van afdichtingen boven of onder terreinen waar risico bestaat op het verontreinigen van de bodem, middels horizontale en onder talud aangebrachte afdichtingslagen met zand-bentonietpolymeer gel.

Bij de aanleg moet gedacht worden aan b.v.:
- infrastructuur: autowegen, busbanen en -stations, rangeerterreinen van spoorwegen;
- afval- en reststoffenbergingen;
- afdichtingen bij leeflaagconstructies;
- industrieterreinen waaronder b.v. terreinen voor autowrakken en opslag, tankparken,
plantverhardingen, verlaadplaatsen, bluswaterbassins, opvangbakken bij calamiteiten
en lekbakken;
- agrarische bedrijven (m.u.v. mestopslagbassins);
- isolatie van categorie 2 en bijzondere categorie bouwstoffen.

Het ontwerp van de constructie is geen verantwoordelijkheid van de ondernemer en valt niet onder het toepassingsgebied van de proces BRL 1148. De opdrachtgever moet zelf bepalen of de afdichting geschikt is voor de betreffende locatie. Daarbij moet bekeken worden of voldaan kan worden aan wettelijke bepalingen en of optredende belastingen, zoals mechanische en chemische, kunnen worden opgenomen.

Processtappen

De eisen in deze beoordelingsrichtlijn zijn gebaseerd op de "Protocollen Trisoplast ten behoeve van boven- en onderafdichtingen bij afvalbergingen". In deze Protocollen zijn de resultaten van diverse onderzoeken en de daaraan verbonden conclusies beschreven. In deze onderzoeken is aangetoond dat met het onderzochte materiaal een afdichting kan worden gemaakt die minimaal gelijkwaardig is aan de bestaande zand-bentonietmengsels en een gelijkwaardig beschermingsniveau biedt aan de bodem. Op basis van de in deze beoordelingsrichtlijnen vastgelegde eisen kan een afdichting worden gerealiseerd die eigenschappen heeft overeenkomstig de in de Protocollen beschreven eigenschappen. 

Gecertificeerde bedrijven