Inhoud beoordelingsrichtlijn

Steeds vaker wordt aan organisaties de vraag gesteld hoever zij gevorderd zijn met het realiseren van duurzame ontwikkeling in de dagelijkse bedrijfsvoering. De door Kiwa ontwikkelde MVO-Quick Scan gebaseerd op de MVO-prestatieladder maakt dit zichtbaar zonder dat direct aan alle voorwaarden van het behalen van een certificaat dient te zijn voldaan.

Een aantal factoren bepalen het uiteindelijke succes om als organisatie duurzaam te ondernemen waaronder bijvoorbeeld:

 • een duidelijke vastlegging en afstemming over een MVO-visie, beleid en te bereiken doelstellingen;
 • een duidelijke vastlegging van MVO-statements/indicatoren/eisen toegespitst op de eigen organisatie;
 • inzicht in de mate waarin risico bestaat dat met betrekking tot de 33 MVO-aandachtsgebieden niet voldaan wordt aan de verwachtingen van stakeholders van uw organisatie;
 • inzicht of de stakeholders van de organisatie voldoende bekend zijn en betrokken worden voor overleg en afstemming;
 • het managen van MVO-aandachtsgebieden en stakeholders als vaste component van de alledaagse bedrijfsvoering;
 • een methodiek om de startsituatie te beschrijven of vast te leggen (nulmeting) en vervolgens de behaalde resultaten, prestaties ten gevolge van de uitvoering van het MVO-beleid te kunnen vergelijken met de afgesproken doelstellingen;
 • een goede analyse van de resultaten van het monitoren en vervolgens het consolideren of bijsturen van een ingeslagen richting volgens het principe Plan, Do, Check, Act (Deming circle);
 • een goede communicatie met belanghebbenden, die afhankelijk van de MVO-inspanningen van uw organisatie, een positief of negatief effect zullen ondervinden;
 • een duidelijke verslaglegging en communicatie met belanghebbenden over behaalde successen en eventuele knelpunten;
 • het voldoen aan wet- en regelgeving;
 • etc.

Omschrijving van de MVO-Quick Scan

De MVO-Quick Scan richt zich op bovenstaande factoren. Door het interviewen van medewerkers en onderzoek van het managementsysteem van uw organisatie door MVO-auditoren wordt nagegaan hoe met de bovenstaande bepalende factoren wordt omgegaan.

Wat levert het op?

De MVO-Quick Scan levert een rapportage op die:

 • inzicht verschaft in de mate waarop duurzaam ondernemen bekend en ingebed is in uw organisatie;
  • als startpunt gebruikt kan worden om MVO-beleid en een plan van aanpak te formuleren of bij te stellen en de vooruitgang te kunnen meten;
  • bewustzijn wekt bij de medewerkers van uw organisatie over de MVO-inspanningen van de eigen organisatie.

Kiwa en MVO

De MVO-Quick Scan is een van de diensten van Kiwa op het gebied van MVO. De MVO-diensten van Kiwa zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het inzichtelijk maken van de geleverde inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen. Kijk voor meer informatie over Kiwa en MVO op onze website.