Omgevingswet en bouw- en installatiebedrijven

Dat de Omgevingswet grote impact zal hebben op de bouwsector staat vast. Centraal in de wet staat dat de overheid verantwoordelijkheid en zeggenschap over de leefomgeving nadrukkelijker wil leggen bij de gebruikers daarvan. Dat betekent dat lokale overheden (provincies en gemeenten) en waterschappen hun omgevingsbeleid, meer dan nu, kunnen afstemmen op eigen doelen en behoeften en doelstellingen.

Omgevingsplan

Maar wat betekent dit concreet voor bouw- en installatiebedrijven? In elk geval verdwijnen de welbekende structuurvisies en bestemmingsplannen. Die worden vervangen door een ‘integrale omgevingsvisie’ die wordt uitgewerkt in een Omgevingsplan waarin de functie van een bepaalde omgeving en het gebruik van de openbare ruimte is vastgelegd en waarin ook zaken zijn geregeld als milieuprestaties, erfgoed, groen, water, verkeer en evenementen. Ook moet het door deze integrale aanpak van de ruimtelijke omgeving eenvoudiger worden om op lokaal niveau de juiste stappen te zetten op het gebied van de energietransitie, bij uitstek een onderwerp waarmee de bouw- en installatiesector de komende jaren volop te maken zal krijgen.

Technische en ruimtelijke vergunningen

Een belangrijk instrument in de Omgevingswet is de Omgevingsvergunning. Die komt in de plaats van de huidige milieu-, natuur- en bouwvergunningen. Kenmerkend voor de Omgevingsvergunning is ‘de knip’, de scheiding tussen technisch en ruimtelijk bouwen. Hierdoor bestaat de Omgevingsvergunning straks uit twee delen: een technische en een ruimtelijke vergunning. In hun Omgevingsplan gaan gemeenten vastleggen wat er voortaan zonder meer mag worden gebouwd en waarvoor een melding nodig is. Daarvoor is er in het kader van de Omgevingswet straks nog maar één loket, waardoor de procedurele afhandeling eenvoudiger en efficiënter moet worden.

Wet kwaliteitsborging

Een onderdeel van de Omgevingswet dat nu al regelmatig in het nieuws is, is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hierin is geregeld dat vanaf 1 januari 2022 alle gebouwen en verbouwingen in gevolgklasse 1 onder de verantwoordelijkheid van een erkende onafhankelijke kwaliteitsborger worden getoetst. Die kwaliteitsborger moet hiervoor gebruik maken van een erkend instrument als het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KIK). Kiwa heeft hierop geanticipeerd met het certificaat BRL 5019 Kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee kunnen personen en bedrijven zich registreren als erkende kwaliteitsborger.

Aansprakelijkheid en dossiervorming

Aannemers, en daaronder vallen juridisch gezien ook ZZP’ers en klusbedrijven, kunnen in het kader van de Omgevingswet eerder aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken na oplevering. Ook moeten ze voldoen aan de wettelijke waarschuwingsplicht en moeten ze hun opdrachtgevers uitgebreider informeren over hun financiële situatie en over de kwaliteit van het werk dat ze leveren. Zo moet een aannemer zijn opdrachtgever een opleverdossier verstrekken waaruit blijkt dat hij zijn overeenkomst met de opdrachtgever is nagekomen.

Zorgplicht

De Omgevingswet bevat drie verschillende soorten zorgplicht: een algemene zorgplicht, een algemeen verbod en een specifieke zorgplicht. Hiermee wordt in de Omgevingswet geborgd dat overheid, bedrijven en burgers verantwoordelijk zijn voor een goede leefomgeving. Klanten van bouw- en installatiebedrijven worden hierdoor nadrukkelijker verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten. Kiwa beoordelingsrichtlijnen en onpartijdige evaluatie helpen hieraan invulling te geven.

Expert in bouwen en bouwmaterialen

Kiwa is al decennia bekend als test-, inspectie- en certificeringsinstantie in de bouw- en installatiesector. We stonden aan de basis van tal van beoordelingsrichtlijnen en bepalen op veel gebieden mede de norm als het gaat om kwaliteit en duurzaamheid. Ook hebben we een uitgebreid aanbod van opleidingen op het gebied van kwaliteit en energie- en installatietechniek. Met onze dienstverlening helpen we bouw- en installatiebedrijven de kansen te benutten die de Omgevingswet biedt en vertrouwen te creëren in hun producten, diensten en mensen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Omgevingswet en wat Kiwa op dit gebied voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op met via dit contactformulier of bel naar 088 - 998 51 00. Wij helpen u graag verder!