22 november 2018

Hva har endret seg i versjon 8 av BRC Global Standard for mattrygghet?

Fra februar 2019 gjelder BRC-standardens versjon 8. Det er flere endringer og tillegg i forhold til versjon 7.

Nøkkelendringer

 • Miljøovervåking
 • HACCP/plan for mattrygghet
 • Produktsikkerhet og ytre trussler
 • Produktmerking
 • Produksjonssoner med høy-risiko, høye krav til vedlikehold og omgivelser

Tilleggsmodul

 • Handelsvarer

Det finnes målsetninger og krav til:

 • miljøovervåkning
 • næringsmiddeltrygghet
 • produktsikkerhet
 • dyrefôr
 • å anerkjenne viktigheten av en god kultur for mattrygghet
 • å innlemme viktig lærdom fra tilbakekalling og hendelser

Hvordan innfri kravene i versjon 8?

 • Forankring i toppledelsen
 • Ledelsen skal definere og opprettholde en tydelig plan for utvikling og kontinuerlig forbedring
 • Innrapportering av kritiske hendelser
 • Krav om rapporteringssystem slik at medarbeidere anonymt kan rapportere bekymringer knyttet til produktsikkerhet, integritet, kvalitet og lovlighet
 • Mattrygghets- og kvalitetsstyringssystem
 • Internrevisjoner – tydelig plan og gjennomføring
 • Plan for gjennomføring og avklaring for godkjenning av leverandører
 • Outsourcing av produktbearbeiding (gjelder kun når produkt returnerer til anlegget)
 • Krav om prosedyrer for rotårsaksanalyser
 • Produkttrygghet (VACCP) - matsikkerhetssystem for kartlegging av svakheter og sårbarhet ved matsvindel
 • Plan for beskyttelse av produkter fra ytre påvirkning og forsettlig forurensning eller forfalskning av biologiske, kjemiske, fysiske eller radiologiske midler med intensjon om å forårsake skade
 • Selskapet skal gjennomføre en dokumentert risikovurdering av forsettlige forsøk på smitte eller skader (inkl. interne og eksterne trusler)

Merking og emballasje

Dokumentasjon viser at de fleste tilfeller av tilbakekalling av produkter skyldes feil ved merking og emballasje.

Følgende krav gjelder:

 • endringskontroll ved mottak av emballasje og etiketter.
 • krav om opplæring i merkerutiner
 • Miljøovervåkning
 • Anlegg skal utarbeide et godt overvåkningsprogram, slik at de kan iverksette nødvendige tiltak før produktene blir kontaminerte.