8 april 2024

CE-merking av sammenstillingsanlegg – hva er kravene?

Klimaanlegg-på--tak.jpg

Kjenner du til hva forskriften sier om CE-merking av ulike typer trykkpåkjent utstyr?

For kulde- og varmepumpeanlegg som blir klassifisert som sammenstillinger i kategori to eller høyere, er det krav om både samsvarsvurdering og CE-merking av anlegget, selv om enkelte enheter allerede er CE-merket. Dette medfører krav om bruk av teknisk kontrollorgan. Kiwa er utpekt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap som teknisk kontrollorgan for alle typer trykkpåkjent utstyr.

Senioringeniør Marko Cavlek i Kiwa forteller at EU-direktivet Pressure Equipment Directive (PED) er implementert i Norge gjennom forskrift om trykkpåkjent utstyr.

- Forskriften inneholder de samme kravene som PED og skal sikre at trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger som omsettes på det norske markedet oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav, sier Cavlek.

Marko.jpg

Senioringeniør Marko Cavlek, Kiwa

Hva er en sammenstilling?

Cavlek forklarer at i forskriften er en sammenstilling definert som flere trykkpåkjente komponenter som en produsent har montert sammen til et integrert og funksjonelt hele (§4 pkt. 6). Han sier videre:

- Et kuldeanlegg består gjerne av fordampere, kompressorer/aggregat, gasskjøler og rørsystemer som henger sammen for at kuldeanlegget skal fungere, og anlegget blir dermed å regne som en sammenstilling ifølge forskriften. Kjelanlegg, gassanlegg og prosessanlegg er andre eksempler på sammenstillinger.

Hvem gjelder forskriften for?

- Forskriften omfatter produsent, representant, importør og distributør. Den som produserer eller får produsert og markedsfører trykkpåkjent utstyr, er normalt å anse som produsent. Det betyr at i de fleste tilfeller er en entreprenør eller installatør også definerrt som produsent av anlegget, og får de pliktene som følger produsenter i forskriften, oppgir Cavlek.

Hva er produsentens forpliktelser?

- Paragraf 13 i forskriften sier blant annet at produsenten må sikre samsvar med de grunnleggende sikkerhetskrav, utarbeide teknisk dokumentasjon, bruksanvisninger og sikkerhetsinformasjon, og utføre eller få utført en samsvarsvurdering, avhengig hvilken kategori utstyret havner i. Produsenten skal videre utarbeide en samsvarserklæring og påføre CE-merke plate.

- Hvis sammenstillingen er i kategori to eller høyere, er det krav om å benytte et teknisk kontrollorgan. Det er verdt å merke seg at det er den komponenten med høyest kategori som avgjør hvordan anlegget kategoriseres. Hvis anlegget for eksempel har en beholder i kategori IV, rør i kat. I og fordamper i kat. II, skal hele sammenstillingen samsvarsvurderes i kategori IV. Dette ser vi at mange ikke er klar over.

Kontakt oss gjerne med spørsmål

- Vi er alltid tilgjengelige for å besvare spørsmål. Generelt kan vi oppfordre til å ta kontakt med Kiwa tidlig i prosessen, for eksempel i tilbudsfasen, hvert fall før konstruksjonsprosess for anlegg begynner, slik at man er sikker at alle krav blir ivaretatt , avslutter Cavlek.

Les mer om CE-merking av trykkpåkjent utstyr.