5 mars 2018

Fristen for preregistrerte stoffer nærmer seg

Sikkerhetsdatablad.jpg

For alle produsenter og importører som har preregistrert kjemiske stoffer, går fristen for full REACH-registrering ut 31. mai.

Ifølge det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal alle virksomheter som fremstiller eller importerer kjemiske stoffer fra land utenfor EØS, alene eller i stoffblanding, i mengder over 1 tonn per år, registrere stoffet til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA. Mange bedrifter har allerede preregistrert sine stoffer, men frist for full REACH-registrering er satt til 31.mai.

- Det kan være en omfattende prosess å få den endelige registreringen på plass, sier Ottar Madslien, spesialrådgiver innen kjemi ved Kiwa Teknologisk Institutt.

- Det er viktig å sette av nok tid og ressurser, og det er på høy tid å komme i gang med arbeidet nå. For dem som ikke har preregistrert, haster det selvfølgelig også med å få sine stoffer registrert.

Ingen data, intet marked

Ottar Madslien presiserer at det kan få alvorlige konsekvenser å unnlate å registrere et stoff. Ifølge prinsippet «No data - no market» vil det være ulovlig å markedsføre stoffer som ikke er registreret i samsvar med REACH-regelverket.

- REACH innebærer at næringslivet har fått større ansvar for å sikre trygg og forsvarlig bruk av kjemikalier. Sikker bruk skal dokumenteres i alle ledd til og med avfallsbehandling, og det er økt krav til dokumentasjon av stoffenes egenskaper, påpeker Madslien, og fortsetter:

- REACH skal sikre at mennesker og miljø beskyttes mot uheldige effekter av kjemikalier, men skal også ivareta konkurranseevnen til den kjemiske industrien i Europa, som er viktig for vår velferd.

Plikter i henhold til REACH

Det er verdt å merke seg at produsenter og importører som skal registrere samme stoff har plikt til å samarbeide om fremskaffing av data og levere en del av registreringen felles.

REACH pålegger plikter til alle ledd i kjeden fra produsent eller importør via distributør og formulerer fram til yrkesmessig eller industriell sluttbruker. De strengeste kravene ligger på produsent eller importør, som skal sørge for REACH-registrering av stoffet med innhenting og sammenstilling av nødvendig dokumentasjon. Produsent og importør har også ansvar for å utarbeide sikkerhetsdatablad for stoffet dersom det er klassifisert som farlig.

Noen stoffer og stoffblandinger kan bare anvendes etter at bruk er godkjent av myndighetene (EU-kommisjonen). Dette gjelder blant annet noen kromater. Det vil gjerne være produsent eller importør som utarbeider søknad om godkjenning av bruk for stoffer som krever slik godkjenning. En del stoffer er også underlagt begrensninger i form av bl.a. omsetningsforbud og bruksbegrensninger.

Effekter av REACH

REACH bidrar til at mer informasjon om kjemiske stoffer og deres egenskaper blir offentlig tilgjengelig. Dette vil bidra til at brukere kan treffe bedre valg om hvilke kjemikalier de skal benytte i sine prosesser.

- REACH gir et viktig bidrag til tryggere og mer forsvarlig bruk av kjemikalier ved å gi næringslivet økt ansvar for å dokumentere trygg og forsvarlig bruk gjennom hele kjemikaliets livsløp. Imidlertid kan kostnader og andre forhold knyttet til REACH forårsake at noen kjemikalier forsvinner fra markedet, og dette kan skape problemer for enkelte bransjer. Derfor er det viktig med god kommunikasjon mellom de ulike ledd i forsyningskjeden. Effektiv informasjonsflyt og klar ansvarsfordeling vil gjøre det enklere for alle parter å tilpasse seg den nye ordningen, sier Madslien, og tilføyer:

- Første skritt er å sørge for at registreringen er i orden!