19 januar 2024

Hva er åpenhetsloven og hva må din bedrift gjøre nå?

Åpenhetsloven illustrasjonsbilde
Foto: iStock

Åpenhetsloven trådte i kraft i 1. Juli 2022, og er et lovverk som skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomheter flere forpliktelser, inkludert en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Disse vurderingene må dokumenteres grundig i en rapport som skal legges frem. Rundt 9000 virksomheter i Norge er omfattet av loven.

Målet med Åpenhetsloven er å finne ut om virksomheters produksjon av varer og levering av tjenester kan ha negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold, slik at man kan håndtere de negative konsekvensene. Den negative påvirkningen kan både skje i Norge, men også i andre land, og kan innebære sosial dumping, barnearbeid, diskriminering, tvangsarbeid, risiko for skade.  Alle ledd i leverandørkjeden skal undersøkes, i tillegg til virksomhetenes forretningspartnere.

Virksomhetens etterlevelse av åpenhetsloven gir også et viktig bidrag for å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Hvem gjelder åpenhetsloven for?

Loven gjelder for større virksomheter som oppfyller 2 av 3 vilkår:

  1. Salgsinntekt på 70 mill. kroner
  2. Balansesum på 35 mill. kroner
  3. Gjennomsnittlig 50 årsverk i regnskapsåret

Virksomheter som omfattes av loven må kartlegge sin leverandørkjede. Dette innebærer at de kan be sine leverandører om å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Mindre bedrifter bør derfor også gjøre seg kjent med åpenhetsloven, aktsomhetsvurderinger og krav til dokumentasjon. 

 

Å gjøre aktsomhetsvurderinger – og å redegjøre for dem

Aktsomhetsvurderingene skal gjennomføres basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, også kalt OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Dette innebærer blant annet at din virksomhet må:

  • forankre ansvarlighet i virksomheten
  • kartlegge mulige negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • vurdere risikoen ved de aktuelle negative konsekvensene
  • håndtere risikoen gjennom tiltak for å forebygge, stanse eller begrense de negative konsekvensene

Vurderingene skal knyttes til virksomhetens forretningsdrift, og må omfatte hele leverandørkjeden og forretningspartnere. De skal også sette i gang tiltak for å stanse, forebygge eller begrense skader, og følge opp hvordan dette har fungert.

Redegjørelsen fra aktsomhetsvurderingen hadde frist for offentliggjøring 30. juni i år, og skal fremover oppdateres ved endringer eller generelt på årlig basis. Redegjørelsen skal publiseres slik at den er lett tilgjengelig for bedriftens interessenter. Dette skal bidra til å sikre at allmennheten har tilgang til hvordan den enkelte virksomhet ivaretar menneskerettigheten og sikrer anstendig arbeidsforhold i sin leverandørkjede.

Redegjørelsen skal beskrive hvordan arbeidet med aktsomhetsvurderingene er organisert og hva slags rutiner som er på plass. I tillegg skal den informere om mulige negative konsekvenser og risikoer som er avdekket gjennom aktsomhetsvurderingene, og hvordan dette håndteres. Redegjørelsen av aktsomhetsvurderingene kan inngå som en del av redegjørelsen av samfunnsansvar som det er krav til i regnskapsloven § 3-3 c.      

Åpenhetsloven har også krav til at virksomheten må imøtekomme forespørsler fra enhver interessent som ber om informasjon om hvordan din bedrift håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser på menneskerettighetene og arbeidsforhold.

Menneskerettighetene

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av verdenserklæringen om menneskerettigheter og FNs konvensjoner om «Sivile og politiske rettigheter» og «Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter».

Anstendige arbeidsforhold

Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av. Dette er forankret i den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) sin erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet.

Hvordan gjennomføre en aktsomhetsvurdering?

I tråd med OECD sin retningslinjer for et ansvarlig næringsliv består aktsomhetsvurderinger av en prosess på seks trinn som skal gjennomføres igjen og igjen:

Åpenhetsloven_forankre ansvarlighet.png

Ønsker du å lære mer om loven, arrangerer vi kurset "Åpenhetsloven i praksis" hvor du får en innføring i kravene i åpenhetsloven og lærer hvordan aktsomhetsvurderinger kan gjennomføres i praksis. Les mer om vårt kurs i Åpenhetsloven her!