13 juli 2020

Ledelsessystemer for kvalitet i helsesektoren

Ledelsessystemer for kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. Foto.

- Sertifisering i helsesektoren setter internkontroll i system, sier revisjonsleder Ingebjørg Sjåstad  

Hun er ikke i tvil om at ISO-standarder er et godt hjelpemiddel for å sikre kvalitet innen helsesektoren.   

- En sertifisering i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 er en internkontroll satt i system og bidrar til en bedre oversikt over de ulike prosessene i virksomheten. Samfunnet er bygget opp på standarder. De ulike som benyttes i dag fremmer faktisk innovasjon. Har vi samme utgangspunkt kan vi bygge opp helse- og omsorgstjenesten på en trygg, sikker, bærekraftig og lønnsom måte, forteller Ingebjørg Sjåstad, revisjonsleder i Kiwa.  

- Det er en enighet om at vi skal ha samsvarende helsetjenester i Norge. Vi må kunne sammenligne en intensivavdeling i Oslo med en intensivavdeling i Ålesund. Et ledelsessystem for kvalitet vil også gjøre det enklere for personalet å finne frem til prosedyrer og rutiner for faglig utøvelse, samt drive forbedringsarbeid. Jobber man etter samme standard kan en lettere sammenligne helseforetak på tvers, også internasjonalt, fremhever Sjåstad.   

Sjåstad sier at NS-EN ISO 9001:2015 gir oppskriften på hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kunder og brukere forventer. Standarden sier noe om hvordan man skal lede prosesser og bli mer effektiv.  

- Dette bidrar til at man sikrer likeverdig kvalitet på tjenestene som tilbys. Det er gjennom flere år uttrykt en målsetning om at alle innbyggere skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet, uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnivå, bosted og sosial tilhørighet. Det er i liten grad operasjonalisert hva likeverdig tilgang til tjenester innebærer. Da må vi ha et system som gir oss mulighet til å måle at en virksomhet holder et gitt kvalitetsnivå, understreker Sjåstad.   

 Sertifisering hever kvaliteten  

Ifølge Sjåstad tyder flere studier på at sertifisering bidrar til økonomisk vekst, fokus på pasientsikkerhet og god kvalitet fordi man gjør det riktig første gang. Pasientene møter forutsigbarhet, kompetent personell og blir godt ivaretatt. Dagens og morgendagens krav blir ivaretatt.   

- Innføring av et ledelesesystem for kvalitet vil også kunne fremme et godt arbeidsmiljø og trygge medarbeidere. I en hektisk hverdag i helse- og omsorgstjenesten er det ikke rom for personlige tolkninger. Det er viktig med systemer og standarder som skaper orden og oversikt. Dette bidrar til å heve kvaliteten i tjenestene som tilbys. Kvalitetsarbeid er som kjent en kontinuerlig prosess og et krevende arbeid. Det er derfor viktig og helt avgjørende at arbeidet er forankret i ledelsen, sier Sjåstad.  

Hun viser blant annet til en studie fra 2018, The Influence of Standards on the Nordic Economies, gjennomført av Menon Economics i samarbeid med Oxford Research og med støtte fra Nordic Innovation. Der oppgir 89 prosent av respondentene i helsesektoren at standarder hjelper dem å overholde regelverket. 65 prosent av alle respondentene sier også at standarder hever kvaliteten på underleverandører. Dette resultatet er tydelig på tvers av sektorer.  

Kvalitetsprinsipper for helsesektoren  

Professor Paul B. Batalden, en pioner innenfor forbedringskunnskap skriver i artikkelen What is «quality improvement» and how can it transform healthcare?«Vi mennesker er feilbarlige og vil alltid kunne begå feil. Det er behov for systemer som fanger opp feil før de gir unødige konsekvenser.» 

- Bataldens nybrottsarbeid bestod i å tilpasse kvalitetsprinsipper til systemer innen helsevesenet. Han har sammen med kolleger utviklet modeller og metoder for kvalitetsarbeid som har fått stor internasjonal utbredelse. Forskningsarbeidet hans vektlegger at hvis vi skal påvirke kvaliteten eller opplevelsen av en tjeneste, må vi endre systemet, sier Sjåstad.  

Krav om miljøsertifisering  

I henhold til myndighetenes krav er alle sykehus i Norge miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001:2015. Stadig flere velger også å sertifisere seg for NS-EN ISO 9001:2015 for kvalitet.   

I 2002 ble Kongsvinger sykehus det første ISO-sertifiserte sykehuset i Norge. Sjeflege Jon Arne Sparby uttalte i den forbindelse til Den Norske Legeforenings tidsskrift at han ikke var ikke i tvil om nytteverdien av å ha et ISO-basert kvalitetssystem:   

- Systemet bidrar til å avklare roller. Enkelt sagt, at man vet hvem som har ansvaret for hva, og hvor tingene er når man trenger dem.  

NS-EN 15224 - egen standard for helsesektoren  

I 2017 trådte «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedringer i helse- og omsorgstjenesten» i kraft. Bakgrunnen for forskriften var at det fortsatt var uklarheter knyttet til ansvar, ledelse og organisering i helsesektoren. Forskriften tydeliggjør ledelsens ansvar og viktigheten av å involvere medarbeiderne.  

NS-EN 15224 er en sektorspesifikk standard om kvalitetsledelsessystemer i helse- og omsorgstjenesten. Den inneholder kravene i NS-EN ISO 9001:2015 i tillegg til bransjespesifikke krav, fortolkninger og veiledninger. NS-EN 15224 kan brukes som et supplement til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenester og veilederen til forskriften. Den retter seg mot virksomheter som tilbyr helse- og omsorgstjenester, for eksempel primærhelsetjenesten, sykehus, sykehjem, psykisk helsevern, tannhelsetjenester, fysioterapi, bedriftshelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner. Standarden samsvarer med kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.  

Sjåstad påpeker at tidligere var det ofte ingeniører og andre tekniske eksperter som forholdt seg til ISO-standarder. Nedslagsfeltet har imidlertid stadig blitt utvidet, og i dag er det mange ulike fag- og yrkesgrupper som må forholde seg til standarder.   

- Min erfaring er at helsesektoren trenger tid på å la tanken rundt dette modnes. På sikt vil man kunne utvikle egne kvalitetssystemer som er tilpasset helsesektoren, påpeker Sjåstad og fortsetter:  

Mange helseforetak som har implementert standarden NS-EN ISO 9001:2015 innfører også flere standarder i samme ledelsessystem. Eksempler på dette er ISO 14001 for ytre miljø, og ISO 45001 for arbeidsmiljø. Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftmål.  

- Myndighetene har gjennom flere år rettet søkelys på kvalitet og kvalitetsforbedring gjennom forskrifter, krav og flere stortingsmeldinger. Også innen forskning og faglitteratur har det blitt viet oppmerksomhet til kvalitetsarbeid. Det er fortsatt behov for å utvikle flere metoder, standarder og kvalitetssystemer for å kunne levere trygge og bærekraftige helsetjenester, sier Sjåstad.  

Ingebjørg Sjåstad er revisjonsleder i Kiwa og jobber særlig mot helse- og omsorgsforetak. Hun er utdannet sykepleier og har en mastergrad i avansert klinisk sykepleie. Hennes masteroppgave ved NTNU i Ålesund omhandlet kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.  

Les mer om sertifisering av ledelsessystemer.