20 mai 2022

Hvordan kan sertifisering og standardkrav bidra til å forebygge matsvindel?

Grønt-eple-males-rødt.jpg

Matsvindel er en økende utfordring for næringsmiddelindustrien og kravene til forebygging av matsvindel blir stadig strengere. Hvordan kan internasjonale mattrygghetsstandarder bidra i kampen mot matsvindel?

Tekst: Torill Strand, revisjonsleder i Kiwa

Krav i standarder kan være med på å utvikle et rammeverk for forebygging av matsvindel. Eksempel på relevante standardkrav er krav til ledelsens forpliktelse, system for godkjenning av leverandører og råvarer, rutiner for mottakskontroll, sårbarhetsvurdering av råvarer, utarbeidelse av skadebegrensende tiltak, krav til verifisering, intern revisjon og ledelsens gjennomgåelse.

De ulike standardeierne har en rekke ressurser tilgjengelige for sertifiserte organisasjoner, alt fra kurs, webinarer, veiledere og nyhetsbrev.

Sertifisering for mattrygghet inngir tillit

Sertifiserte organisasjoner gjennomgår årlig verifisering av ekstern revisor for å bekrefte samsvar med standardeiers krav. En sertifisering etter en GFSI-anerkjent standard gir tillit til at organisasjonen har implementert et effektivt system for mattrygghet hvor også sårbarheter i forhold til matsvindel håndteres.

Hva er GFSI?

GFSI – The Global Food Safety Initiative​ – er en organisasjon som ble opprettet i 2000 etter initiativ fra industrinettverket “The Consumer Goods Forum” (CGF). Målet til organisasjonen er å forbedre mattryggheten for å øke forbrukernes tillit til maten de kjøper, samt å legge til rette for effektivisering ved å redusere behovet for flere sertifiseringer. GFSI driver med benchmarking og harmonisering, og standarder som oppfyller GFSI-kravene får status som GFSI-anerkjente. Eksempler på slike standarder er blant annet BRC Food og FSSC 22000. Et viktig statement fra GFSI er «Once certified, recognised everywhere».

GFSI-ressurser som det kan være verdt å ta en kikk på, er blant annet «Tackling food fraud through food safety management systems» og «GFSI position on mitigating the public health risk of food fraud».

BRC Food - først ute med matsvindelkrav

Den første versjonen av «The Global Standard for Food Safety» (BRC Food-standarden) kom i 1998​, og i 2023 trer versjon 9 i kraft. BRC Food er en spesifikk standard med detaljerte krav og var den første mattrygghetsstandarden som tok inn matsvindelkrav (2015).

Matsvindel er innlemmet i flere kravpunkt i standarden:

Ledelse:

 • Organisasjonens politikk skal omfatte en forpliktelse til å oppfylle krav om å produsere autentiske produkter (1.1.1).
 • Ledelsens gjennomgåelse skal omfatte en evaluering av effektiviteten til systemene for å sikre autentiske produkter (1.1.4).
 • Ledelsen skal sørge for at anlegget er informert om og vurderer ny risiko knyttet til autentisitet til råvarer (1.1.8).

HACCP:

 • Matsvindel er listet som en faretype som skal vurderes i HACCP sammen med mikrobiologiske farer, fysisk kontaminering, kjemisk og radiologisk kontaminering, ondsinnet kontaminering av produkt og allergenrisiko (2.7.1).

Intern revisjon:

 • Matsvindelplanen skal internrevideres årlig (3.4.1).

Godkjenning av leverandører og råvarer:

 • System for godkjenning og overvåking av leverandører av råvarer og primæremballasje skal omfatte risiko for matsvindel, risiko skal være forstått og styrt (3.5.1).
 • Det skal gjøres en dokumentert risikovurdering av hver råvare/råvaregruppe, inkludert primæremballasje, for å identifisere potensiell risiko for matsvindel. Det skal vurderes hvor signifikant risikoen er, og risikovurderingen danner grunnlag for prosedyrer for mottakskontroll og testing samt oppfølgingsprosedyrer for leverandører. Risikovurderingen skal holdes oppdatert (3.5.1.1/3.5.2).
 • Utkontraherte prosesser skal styres med tanke på matsvindel (3.5.4).
 • Handelsvarer skal også omfattes av system for godkjenning av leverandører, her skal både leverandør og produsent tas med i vurderingen om matsvindel (9.1.1).

Autentiske produkter:

 • Det skal etableres systemer som minimerer risiko for innkjøp av forfalskede råvarer og det skal sikres at alle produktbeskrivelser er lovlige, nøyaktige og verifiserte (5.4).
 • Det skal etableres prosesser for å få tilgang til informasjon om historisk utvikling og trender i leverandørkjeden som kan utgjøre en risiko for matsvindel (5.4.1).
 • Det skal gjøres en dokumentert sårbarhetsanalyse av hver råvare/råvaregruppe for å identifisere potensiell risiko for matsvindel (fortynning, substitusjon m.m.). Faktorer som skal vurderes er historiske hendelser, økonomisk motivasjon, hvor utsatt/tilgjengelig råvaren er i leverandørkjeden, mulighet for analyse for å avdekke matsvindel samt egenskapene til råvaren. Sårbarhetsanalysen danner grunnlag for en dokumentert matsikkerhetsplan. Planen skal holdes løpende oppdatert og formelt gjennomgås årlig (5.4.2).
 • Der hvor råvarer vurderes til å være spesielt utsatt for matsvindel skal matsikkerhetsplanen inneholde skadebegrensende tiltak og/eller testprosedyrer (5.4.3).
 • Dersom produkter merkes med «claims» (påstander om for eksempel opprinnelse, sertifiseringer, CoC) skal statusen til hver batch verifiseres (5.4.4).

BRC har en del ressurser tilgjengelig for kjøp på sine nettsider, blant annet kan «Understanding vulnerability assessment» være nyttig. De tilbyr også kurs, som for eksempel «Vulnerability Assessment for Food Fraud», samt diverse webinarer.

Definisjoner i BRC Food relatert til matsvindel

Food fraud - Fraudulent and intentional substitution, dilution or addition to a product or raw material, or misrepresentation of the product or material, for the purpose of financial gain, by increasing the apparent value of the product or reducing the cost of its production.

Vulnerability assessment - A risk assessment designed to examine processes and supply chains for potential food fraud. BRC Global Standards has developed a guideline to assist sites with vulnerability assessments

Authenticity/authentic product - Food authenticity is ensuring that food or raw materials purchased and offered for sale, are of the nature, substance and quality expected.

FSSC 22000 v 5.1 Food Manufacturing – flere kravpunkt om matsvindel

FSSC 22000 ble etablert i 2010 og er en standard for ledelsessystem for mattrygghet basert på ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1 og tilleggskrav fra FSSC. Matsvindel er innlemmet i flere kravpunkt i standarden.


Definisjoner i FSSC 22000 relatert til matsvindel

Food Fraud - A collective term encompassing the deliberate and intentional substitution, addition, tampering or misrepresentation of food, food ingredients or food packaging, labelling, product information or false or misleading statements made about a product for economic gain that could impact consumer health (GFSI v7.2:2018).

Vulnerability - Susceptibility or exposure to all types of food fraud, which is regarded as a gap or deficiency that could impact consumer health if not addressed.

ISO 22000:2018 – systematikk med PUKK-syklusen

ISO 22000-standarden har få spesifikke krav som omhandler matsvindel, men temaet er nevnt i kapittel 4 under organisasjonens kontekst. Systematikken med PUKK-syklusen (Planlegg-Utfør-Kontroller-Korrigér) danner grunnlag for planlegging, utførelse, kontroll og korrigering knyttet til matsvindel.

ISO/TS 22002-1:2009:

 • Den tekniske spesifikasjonen har ingen spesifikke krav som omhandler matsvindel, men beskriver krav som er relevante, som blant annet prosess for evaluering av leverandører og mottakskontroll av innkjøpte materialer.

FSSC 22000 Scheme version 5.1, Part 2 Requirements for organizations to be audited:

 • Krav til matsvindel er definert i kapittel 2.5.4 Food Fraud Mitigation.
  • 2.5.4.1 Sårbarhetsanalyse
   Organisasjonen skal ha etablert en dokumentert prosedyre for å gjennomføre en sårbarhetsanalyse for matsvindel for å identifisere og vurdere potensielle sårbarheter. Utvikle og implementere skadebegrensende tiltak for signifikante sårbarheter.
  • 2.5.4.2 Plan
   Organisasjonen skal ha en dokumentert plan for skadebegrensning for matsvindel. Denne skal spesifisere hvilke skadebegrensende tiltak som gjennomføres for organisasjonens prosesser og produkter innenfor omfanget av ledelsessystemet for mattrygghet. Matsvindelplanen skal være støttet av organisasjonens ledelsessystem for næringsmiddeltrygghet, den skal ta hensyn til gjeldende regelverk og være oppdatert.

FSSC 22000 har utarbeidet et veiledningsdokument for matsvindel «Guidance document: Food Fraud Mitigation» som kan lastes ned gratis.

Les mer om sertifisering for mattrygghet her.