14 januar 2021

Hvordan bli sertifisert arbeidsmiljøleder?

Sertifisert arbeidsmiljøleder. Foto.

En god arbeidsmiljøleder har ferdigheter innenfor en rekke HMS-faglige områder, og kunnskaper om ledelse og arbeidsmiljø.   

En sertifisert arbeidsmiljøleder har i tillegg kunnskaper og ferdigheter til å kunne utvikle, implementere, drifte og forbedre et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. den internasjonale standarden ISO 45001, ledelsessystemer for arbeidsmiljø.  

I takt med den teknologiske utviklingen i arbeidslivet, og vår nye jobbhverdag som følge av koronapandemien, står vi overfor utfordringer som påvirker arbeidshelsen og arbeidsmiljøet i alle typer bedrifter. Omstilling og endringer preger hverdagen. Dette stiller store krav til god ledelse av HMS-arbeidet, for bla. å opprettholde en god sikkerhetskultur. En sertifisert arbeidsmiljøleder er en viktig medspiller og pådriver for å håndtere disse utfordringene.  

Formålet med sertifiseringsordningen er å sikre god tilførsel av relevant og oppdatert arbeidsmiljøkompetanse i privat og offentlig sektor. Bedrifter som skal ansette HMS-/arbeidsmiljøledere kan nå stille krav til sertifisert kompetanse.  

Som sertifisert arbeidsmiljøleder har du formalisert kompetanse innen arbeidsmiljøledelse. Du kan sikre effektivt og virkningsfullt arbeidsmiljøarbeid i virksomheter, og dermed bidra til en god sikkerhetskultur.  

Sertifiseringsprosessen bidrar til personlig og faglig utvikling, og som sertifisert arbeidsmiljøleder får du nye muligheter på arbeidsmarkedet.  

Sertifiseringsordningen ble etablert i 2019, og er en tilsvarende sertifisering som bla. sertifisert kvalitetsleder, revisjonsleder og risikoleder. Disse personellsertifiseringene er internasjonalt godkjent og anerkjent, og bidrar til å kvalitetssikre kompetanse og ferdigheter for personer som jobber med ISO-standardene. 

Hvordan bli sertifisert arbeidsmiljøleder?  

Norsk Sertifisering AS er akkreditert til å utstede sertifikat for arbeidsmiljøleder (OHSM (Occupational Health and Safety Manager)). Sertifikatet er gyldig i 3 år, og for å bli resertifisert må du dokumentere at du har vedlikeholdt din kompetanse med praktisk arbeidserfaring og/eller opplæring, og du må avlegge resertifiseringseksamen.  

Norsk Sertifisering AS godkjenner kurs som kvalifiserer til å avlegge eksamen for å bli sertifisert arbeidsmiljøleder. Det er to kursleverandører som er godkjent – Kiwa Norge og Standard Norge.  

For å kunne bli sertifisert arbeidsmiljøleder må du gjennomføre opplæring hos en godkjent kursarrangør og oppfylle et av følgende krav:  

  1. Ha utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst 4 års yrkeserfaring, derav 2 år innen helse og sikkerhet eller beslektede arbeidsfelt  
  2. Ha 8 års relevant yrkeserfaring, derav 2 år innen helse og sikkerhet eller beslektede arbeidsfelt 
 
 

Hva kjennetegner en sertifisert arbeidsmiljøleder?  

En sertifisert arbeidsmiljøleder har kunnskaper og ferdigheter til å kunne utvikle, implementere, drifte og forbedre et ledelsessystem for arbeidsmiljø med formål å bidra til vedvarende suksess for bedriften, og at arbeidsmiljøarbeidet inkluderes i det systematiske HMS-arbeidet (internkontroll).  

Mange bedrifter som følger ISO 45001-standarden benytter også andre ISO-standarder, for eksempel ISO 9001:2015, kvalitetsledelse og ISO 14001:2015, miljøledelse. En sertifisert arbeidsmiljøleder kan bidra til å integrere krav fra flere standarder i bedriftens ledelsessystem, og være en viktig bidragsyter i en sertifiseringsprosess av ledelsessystemet i bedriften.   

En sertifisert arbeidsmiljøleder sørger for at bedriften tar hensyn til sine rammebetingelser, og sikrer at arbeidsmiljøarbeidet er forankret i de verdiskapende prosessene, og i forbindelse med utførelsen av den enkelte leder og ansatte sitt arbeid.  

En sertifisert arbeidsmiljøleder kan analysere, evaluere og presentere arbeidsmiljørelaterte data, og sikre at ledelsen er velinformert om status for å kunne gjøre kloke valg og beslutninger som sikrer et godt arbeidsmiljø og god sikkerhetskultur.  

En sertifisert arbeidsmiljøleder har gode kommunikasjonsevner, er profesjonell og motiverende. Dette er viktige ferdigheter for å sikre at alle ledere og ansatte kan medvirke og delta aktivt i forbindelse med omstillinger og endringsprosesser. 

Hva er en akkreditert sertifiseringsordning?  

En akkreditering er:  

  • en offisiell godkjenning av en sertifiseringsordning og det sertifiseringsorganet som er akkreditert  
  • verdensomspennende, dvs. at sertifiseringsordningen og sertifikatene har gyldighet i alle land med en nasjonal, offentlig akkrediteringsordning  
  • et bevis/dokumentasjon på at sertifiseringsordningen er basert på ensartede krav til de som utsteder sertifikater  
  • forvaltet av en uavhengig tredjepart (ett eller flere sertifiseringsorgan(er))  
  • kvalitetssikret ved at ordningen og sertifiseringsorganets virksomhet blir overvåket av et uavhengig myndighetsorgan som i Norge er Norsk akkreditering   
  • etablert på et relevant og solid grunnlag og har legitimitet i markedet   

Basert på det akkrediterte norske sertifikatet, kan du også få internasjonalt sertifikat fra IPC - International Personnel Certification Association og kompetansebevis fra EOQ - European Organization for Quality

Hvorfor bli sertifisert arbeidsmiljøleder?  

Ved å bli sertifisert arbeidsmiljøleder bygger du kompetanse for fremtiden.  

Dersom du jobber i en bedrift som er sertifisert iht. ISO 45001, som planlegger å bli sertifisert eller at du og din bedrift ser nytten av å følge standarden, da bør du benytte muligheten til å bli sertifisert arbeidsmiljøleder.   

Som sertifisert arbeidsmiljøleder er du godt rustet til å bistå bedrifter med å møte fremtidens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

  • Det er i overkant 200 bedrifter i Norge som er sertifisert iht. ISO 45001  
  • Det er kun 9 sertifiserte arbeidsmiljøledere i Norge 

Kiwas sertifiseringskurs 

Ønsker du å leie en sertifisert arbeidsmiljøleder for å få hjelp med å implementere ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. ISO 45001 eller for å få ny giv i HMS-arbeidet? Les mer HER