14 januar 2022

Sikrer kritisk infrastruktur

690x460_Samferdsel+Infrastruktur.jpg

I en tid med stadig større utfordringer knyttet til aldrende infrastruktur og belastninger fra et klima i endring vil vedlikeholds- og oppgraderingsbehovene knyttet til kritisk infrastruktur øke. Kiwa jobber daglig med å sikre samfunnskritiske anlegg og installasjoner i Norge og resten av verden. 

- Våre medarbeidere har gjennom mer enn 100 år opparbeidet seg spesialkompetanse innen sertifisering, tredjepartsoppfølging og generell kvalitetssikring, forteller Bjørnar Meland, direktør for inspeksjon i Kiwa. Han fortsetter:

- Kiwa tilbyr en rekke tjenester knyttet til samferdselsprosjekter som vei, bane, bruer og kaianlegg. Vi bidrar også til prosjekter innen vann- og vindkraft samt distribusjonsnett for vann, elektrisitet, olje og gass.  

Les mer om Kiwas tjenester innen infrastruktur og samferdsel her.

Skadeanalyse og tilstandskontroll

Meland fremhever at Kiwa har en lang tradisjon for levering av tjenester innen vedlikeholdsinspeksjoner, tilstandskontroller og skadeanalyser i forbindelse med betong, stål, armering, overflatebehandling, korrosjon, sveis og sammenføyninger.

– På eksisterende anlegg er oppdragene ofte relatert til vurdering av aldring og skader på stål- og betongkonstruksjoner for å sikre anleggets funksjon. Våre inspektører kan for eksempel bidra til å verifisere at en bru fortsatt har den bæreevne, trafikksikkerhet, bestandighet og det visuelle uttrykket den ble prosjektert og bygd for. På grunnlag av dette kan det utarbeides preventive og korrektive tiltak, sier Meland.

Etterslep på vedlikeholdet

Med tiden vil det kunne oppstå skader og slitasje på konstruksjoner i eksisterende anlegg. Meland påpeker at det sannsynligvis er et betydelig vedlikeholdsetterslep på mange samfunnskritiske anlegg i Norge.

- En enkel visuell inspeksjon kan ha en god nytteverdi, sier Meland, og fortsetter:

- Tilstandsvurderingene fra Kiwa inneholder gjerne en oversikt over hva som eventuelt må gjøres raskt og hva som kan utbedres på lengre sikt. En slik vurdering kan danne grunnlaget for gode og kostnadseffektive vedlikeholdsplaner.

Reduserer risiko

Kiwa tilbyr uavhengig tredjepartsverifikasjon og kvalitetssikring innenfor en rekke områder. Meland fremhever at tredjepartsverifikasjon er avgjørende for å redusere risiko. Det bidrar til å forbedre kvaliteten på design, fabrikasjon, installasjon og oppfølging, samt å redusere antall modifikasjoner og reparasjoner.

- Vi tilbyr stålinspeksjon som inkluderer en fysisk verifikasjon av stålkomponenter og sveiser, sammen med en inspeksjon av håndteringsrutiner, forklarer Meland, og fortsetter:

- Våre inspektører identifiserer problemer med sveisene, samt måten stålet har blitt behandlet på. Inspektøren ser etter åpenbare problemer som sprengning, sprekker og tegn på metalltretthet.

Oppgraderingsprosjekter innen vann og avløp

Tilgang til rent vann og sikker håndtering av avløpsvannet er en vesentlig del av den kritiske infrastrukturen. Det finnes i dag omtrent 2 600 kommunale eller interkommunale avløpsanlegg og 1 600 vannverk og distribusjonsnett for vann og avløp i Norge. Meland poengterer at økt press fra ekstremvær og et generelt aldrende ledningsnett gjør at det vil kreves store oppgraderinger i årene som kommer.

- Som en uavhengig tredjepart kan Kiwa spille en betydelig rolle ved å sikre at kvaliteten på arbeidene som gjennomføres er i henhold til inngått kontrakt. Vi kan bidra til å avdekke svakheter og mangler tidlig i prosjektet, slik at dette kan korrigeres uten at det oppstår store forsinkelser eller kostnadsøkninger, avslutter Meland.