20 oktober 2017

Vannforsyning ved krisesituasjoner

Brunt forurenset vann i vasken. Foto.

Ved en katastrofe forårsaket av sabotasje, uhell eller ekstremvær, er levering av vann en kritisk faktor. Er vi i Norge i stand til å håndtere en situasjon der den ordinære vannforsyningen er satt ut av drift?

I 2016 gjennomførte Mattilsynet et nasjonalt tilsynsprosjekt på vannverk. Målet var å undersøke om vannverkene i Norge har en beredskap som sikrer at de kan levere drikkevann til innbyggerne dersom det ordinære vannforsyningssystemet skulle svikte.

Ved over 80 % av vannverkene ble det funnet avvik. Mange hadde ikke gjennomført eller hadde ikke oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og flere hadde heller ikke rutiner for å øve på sine egne beredskapsplaner.

Ekspertise på vannteknologi

Seniorrådgiver Mezmur Shiferaw ved Kiwa Teknologisk Institutt har lang erfaring med prosjektering, drift og kontroll av kommunale og industrielle vann- og avløpsanlegg. Han mener kommunene i varierende grad har beredskapsplaner for vannforsyning på plass.

I den nye Drikkevannsforskriften som trådte i kraft i januar i år, er kravet til beredskap og beredskapsøvelser skjerpet. Vannverkseieren, som i de aller fleste tilfeller er kommunen, har plikt til å kartlegge risikoer, etablere beredskapsplaner, gjennomføre beredskapsøvelser, og skal sikre at planene er oppdaterte og blir fulgt. Vannverkseieren er også ansvarlig for at vannforsyningssystemet kan levere nødvann til drikke og personlig hygiene uten bruk av det ordinære distribusjonssystemet. Mange kommuner er ikke i mål med planer som innfrir dette, sier Shiferaw.

Sårbar vannforsyning

Ved starten av 2017 ropte Mattilsynet ifølge Østlandssendingen et kraftig varsko fordi Oslo kommune, som er eieren av landets største vannverk, ikke oppfylte forskriftskravet om å «sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig».

I Oslo kommer 90 % av drikkevannet fra Maridalsvannet. Dette gjør vannforsyningen i hovedstaden svært sårbar. Mattilsynet har derfor pålagt Oslo kommune å ha en reservevannforsyning ferdig innen 2028. Prosjektet med å etablere en ny vannkilde i Holsfjorden er nå i gang, med forventet byggestart i 2020.

Føre var

Ved en eventuell krise er det helt avgjørende å være godt forberedt og beredskapssituasjoner håndteres etter nærhetsprinsippet i den grad det er mulig, understreker Shiferaw.

– Potensielle farer må kartlegges på forhånd, og det må være etablert et samarbeid mellom de ulike etatene som vil bli involvert, som vannverk, kommunelege, politi og brannvesen. Det er for sent å ta tak i dette idet katastrofen rammer.

Opplæring i kriseberedskap

Kiwa Teknologisk Institutt lanserer i disse dager et ettdagskurs i vannforsyning ved krisesituasjoner.

Kurset tar for seg hvordan man håndterer prosessen fra etablering av sikkerhet og beredskap til en effektiv og sikker leveranse av nødvann.

– Vi viser hvordan man gjennomfører en risikovurdering og -analyse, samt overgangen fra en sårbarhetsanalyse (ROS) til operativ beredskap, sier Shiferaw og legger til:

– Det er viktig for oss at kurset er praktisk rettet. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, dialog, konkrete øvelser og demonstrasjoner. Innholdet tilpasses spørsmål som blir stilt underveis, og det blir god anledning til erfaringsutveksling deltakerne imellom.