Som eier av næringsbygg står du ansvarlig for at anlegget er sikkerhetsmessig forsvarlig og at bruk ikke medfører fare for personskader. Ifølge Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 16.1 og 16.6 har eier av anlegget ansvar for at alle heiser, rulletrapper og rullende fortau er i driftssikker stand, og at vedlikehold, ettersyn og reparasjoner blir utført av fagkyndig personell. 

Periodisk sikkerhetskontroll

Det er et krav at anlegget skal kontrolleres av et sikkerhetskontrollorgan minimum hvert andre år.

Kiwa er akkreditert sikkerhetskontrollorgan (SKO) og utfører kontroller i henhold til Norsk Standard NS3810. Alle avvik i forhold til standarden rapporteres som mangel, andre opplysninger vi mener er av betydning men som ikke bryter med regelverket innrapporteres som en kommentar. Eier vil dermed få en god indikasjon på installasjonens generelle tilstand av en uavhengig tredjepart.

For profesjonelle aktører kan det avtales at rapporteringen skal inneholde kundespesifikke punkter som renhold, antall service etc. og at rapportene skal leveres direkte inn i kundens FDV-system.

Vi kontrollerer:

  • Personheiser, rulletrapper og rullende fortau
  • Vareheiser og kombinerte vare-og personheiser 
  • Løfteplattformer og løftebord for persontransport
  • Lavfartsheiser, trappeheiser
  • Bilheiser / løfteplattformer for biler og automatiske garasjeanlegg

Rapportene publiseres i vår kundeportal, og sendes ifølge forskriften til nasjonalt installasjonsregister (NIREG) og til eier kort tid etter kontroll. Våre kontrollører legger ved bilder til rapporten der det er relevant. 

Inspeksjon er mer enn bare å oppfylle kravene i lover og regelverk. Det er et spørsmål om sikkerheten til bedriften, medarbeiderne og kundene. Det handler også om driftsøkonomi og om å unngå kostbar nedetid forårsaket av skader som ikke ble oppdaget før det er for sent.

Vi tilbyr dyktige og erfarne inspektører i kombinasjon med praktiske prosedyrer og tydelig dokumentasjon. Integritet og respekt for partnere er avgjørende for Kiwa, og vi inngår et nært samarbeid med våre kunder.

Alle typer kontroll

I tillegg til å være sikkerhetskontrollorgan er Kiwa utnevnt til teknisk kontrollorgan (TKO). Vi har dermed godkjenning for å utføre alle typer kontroll; foruten periodisk kontroll, kontroll etter modernisering/endring og ulykkesgransking, gjennomfører vi kontroll av nye installasjoner og typegodkjenning av nye og tilpassede enheter.