Som eier av næringsbygg står du ansvarlig for at anlegget er sikkerhetsmessig forsvarlig og at bruk ikke medfører fare for personskader. Ifølge Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 16.1 og 16.6 har eier av anlegget ansvar for at alle heiser, rulletrapper og rullende fortau er i driftssikker stand, og at vedlikehold, ettersyn og reparasjoner blir utført av fagkyndig personell. 

Periodisk sikkerhetskontroll

Det er et krav at anlegget skal gjennomgå en sikkerhetskontroll minimum hvert andre år.

Kiwa er akkreditert for å utføre sikkerhetskontroller i henhold til Norsk Standard NS3810. Alle avvik i forhold til standarden rapporteres som mangel, andre opplysninger vi mener er av betydning men som ikke bryter med regelverket innrapporteres som en kommentar. Eier vil dermed få en god indikasjon på installasjonens generelle tilstand av en uavhengig tredjepart.

For profesjonelle aktører kan det avtales at rapporteringen skal inneholde kundespesifikke punkter som renhold, antall service etc. og at rapportene skal leveres direkte inn i kundens FDV-system.

Vi kontrollerer:

  • Personheiser, rulletrapper og rullende fortau
  • Vareheiser og kombinerte vare-og personheiser 
  • Løfteplattformer og løftebord for persontransport
  • Lavfartsheiser, trappeheiser
  • Bilheiser / løfteplattformer for biler og automatiske garasjeanlegg

Rapportene publiseres i vår kundeportal, og sendes ifølge forskriften til nasjonalt installasjonsregister (NIREG) og til eier kort tid etter kontroll. Våre kontrollører legger ved bilder til rapporten der det er relevant. 

Inspeksjon er mer enn bare å oppfylle kravene i lover og regelverk. Det er et spørsmål om sikkerheten til bedriften, medarbeiderne og kundene. Det handler også om driftsøkonomi og om å unngå kostbar nedetid forårsaket av skader som ikke ble oppdaget før det er for sent.

Vi tilbyr dyktige og erfarne inspektører i kombinasjon med praktiske prosedyrer og tydelig dokumentasjon. Integritet og respekt for partnere er avgjørende for Kiwa, og vi inngår et nært samarbeid med våre kunder.

Alle typer kontroll

Kiwa Inspecta er utpekt Teknisk Kontrollorgan for heiskontroll av DiBK, og har akkrediterte tjenester for kontroll av nye heiser, samt periodisk kontroll i henhold til ISO 17020, gitt i INSP023.

Vanlige spørsmål om heiskontroll