Hva er SHA?

Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til mange ulykker. SHA er et begrep som er hjemlet i Byggherreforskriften. Byggherreforskriften tillegger byggherre ansvar for at hensynet til Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser blir ivaretatt. Det framkommer konkrete plikter, oppgaver og ansvar knyttet til ulike roller som er definert i Byggherreforskriften. God forståelse for - og evne til å følge krav og plikter i Byggherreforskriften fører til et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Er SHA aktuelt for min bedrift?

 • Alle virksomheter som utfører bygg- og anleggsarbeid er underlagt Byggherreforskriften og må derfor sørge for et forsvarlig SHA-arbeid.

Dette gjelder blant annet for:

 • Oppføring av bygninger
 • Innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid
 • Montering og demontering av prefabrikkerte elementer
 • Riving, demontering, ombygging og istandsetting
 • Sanering og vedlikehold
 • Alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer
 • Graving, sprenging og annet grunnarbeid

Hva er fordelen med et godt SHA-arbeid?

Fra bygg- og anleggsarbeid der byggeherren er bevisst sitt ansvar og sørger for et godt SHA-arbeid erfarer vi:

 • Færre uønskede hendelser og ulykker
 • Lavt sykefravær
 • Høy grad av trivsel
 • Lønnsomhet i prosjektet
 • Godt omdømme
 • Prosjektet blir ferdigstilt innenfor avtalt tid

Hvordan kan Kiwa hjelpe meg med SHA?

 • Etablering av SHA-funksjonen – rammer, prosedyrer, verktøy og teknikker
 • Opplæring og trening av SHA-rådgivere, Koordinator for prosjektering (KP), Koordinator for utførelse (KU)
 • Gjennomføring av risikovurderinger
 • Utvikling av SHA-plan

Hvorfor velge Kiwa?

 • Erfarne konsulenter med lang teoretisk og praktisk erfaring fra SHA
 • Bred erfaring fra bruk av standarder, lover og forskrifter som regulerer HMS
 • Du vil trives med samarbeidet