Sveiseteknologi er et fagområde det er viktig å ha inngående kjennskap til. Internasjonale og nasjonale standarder setter krav til både utfører av sveising og inspektør som skal verifisere dette i etterkant. Bruk av sveiseprosedyrer som ivaretar både mennesker og materiell, og en tett oppfølging i etterkant, vil redusere risikoen for brudd, lekkasjer og i verste fall kollaps til et minimum.

Sveiseinspektør- og sveisekoordinatorutdanning

Sveiseinspektør iht. NS 477 og Internasjonal sveiseinspektør (IWI)

Norske sveiseinspektørers kompetansekrav og oppgaver er beskrevet i standarden NS 477, mens International Institute of Welding (IIW) har utarbeidet retningslinjer for utdanning og eksaminering av internasjonal sveiseinspektør (IWI-S).

En sveiseinspektør har som hovedoppgave å vurdere og bedømme en rekke aktiviteter som foregår før, under og etter sveising. Sveiseinspektøren er ansvarlig for at det benyttes materialer og hjelpestoffer i henhold til spesifikke krav. Man er også ansvarlig for at utøvende personell er kvalifisert, at sveiseprosedyrene dekker aktuelt arbeid og at sveiseutstyr og hjelpemidler er korrekte. 

Sveiseinspektøren har i tillegg ansvar for at det utarbeides rapporter på grunnlag av dokumentasjon fra utført inspeksjon, prøving, avviksbehandling og korrigerende tiltak. 

Sveisekoordinator iht. IWS 

NS-EN ISO 3834 og NS-EN ISO 14731:2006 setter klare krav til sveisekoordinatorrollen. International Institute of Welding (IIW) har utarbeidet retningslinjer for utdanning og eksaminering av internasjonal sveisekoordinator (IWE/IWT/IWS). 

Som sveisekoordinator har man ansvar for sveiserelaterte aktiviteter både før, under og etter sveising. Dette omfatter materialer, utstyr, sveiseprosedyrer og kompetanse, samt leveranse i henhold til spesifikasjoner og avtalte krav. For å kunne ivareta dette på en forsvarlig måte, må sveisekoordinatoren ha kunnskap om materialer, tegninger, prosedyrer, kompetansekrav, inspeksjon og merking.