Sveiseteknologi er et fagområde det er viktig å ha inngående kjennskap til. Internasjonale og nasjonale standarder setter krav til både utfører av sveising og inspektør som skal verifisere dette i etterkant. Bruk av sveiseprosedyrer som ivaretar både mennesker og materiell, og en tett oppfølging i etterkant, vil redusere risikoen for brudd, lekkasjer og i verste fall kollaps til et minimum.

Sveiseinspektørutdanning

Sveiseinspektør iht. NS 477

Norske sveiseinspektørers kompetansekrav og oppgaver er beskrevet i standarden NS 477.

En sveiseinspektør har som hovedoppgave å vurdere og bedømme en rekke aktiviteter som foregår før, under og etter sveising. Sveiseinspektøren er ansvarlig for at det benyttes materialer og hjelpestoffer i henhold til spesifikke krav. Man er også ansvarlig for at utøvende personell er kvalifisert, at sveiseprosedyrene dekker aktuelt arbeid og at sveiseutstyr og hjelpemidler er korrekte.

Sveiseinspektøren har i tillegg ansvar for at det utarbeides rapporter på grunnlag av dokumentasjon fra utført inspeksjon, prøving, avviksbehandling og korrigerende tiltak.