ANSÖKAN

Ansök online här

Utöver ansökan så ska du skicka oss en meritförteckning med tillhörande styrkta kopior av de betyg, intyg och övriga handlingar som du vill åberopa för att uppfylla kraven enligt regelverket. Du ska kunna visa att du har godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och dokumenterad erfarenhet, samt visa att du bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Sverige, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

PRÖVNING AV ANSÖKAN

Vid prövning av ansökan granskas de i handlingarna styrkta meriterna mot CMF kravspecifikation. Det är då viktigt att handlingarna är fullständiga så att rätt bedömning kan göras samt för att undvika förseningar under granskningen. Efter överenskommelse om tidpunkt kallar vi till skriftligt prov.

CERTIFIERING

Efter godkänd prövning utfärdas certifikat, giltighetstiden är fem år från utfärdandet. Efter ansökan kan giltighetstiden förlängas med fem år i taget. Listor över certifierade personer kan rekvireras från oss.

UPPFÖLJNING

Övervakning sker för att säkerställa att den certifierade miljöinventeraren kontinuerligt uppfyller de krav som certifikatet ställer.

TILLBAKADRAGANDE AV CERTIFIKAT

Om du som certifierad miljöinventerare för fastigheter visat dig uppenbart olämplig för uppgiften så kan Kiwa Sverige återkalla din certifiering. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan.

I god tid innan giltighetstiden utgår sänds påminnelse om att ansöka om förlängning. Vi sänder också ut brev med begäran om föreskriven årlig rapport.

Välkommen att kontakta oss för mer information!