För vem?

Genom certifiering som miljöinventerare får du ett certifikat som intygar att du uppfyller gällande krav. Detta certifikat visar att du har rätt utbildning, lämplighet och erfarenhet samt att du har klarat av kunskapsprovet för certifierad miljöinventerare.

När behövs denna certifiering?

Miljöinventeringar i befintlig bebyggelse är nödvändiga för att kartlägga vilka fastigheter/byggnader med tillhörande mark, som kan anses fungera tillfreds-ställande. Detta med hänsyn till deras påverkan på yttre och inre miljö, respektive vilka som har behov av insatser för miljöanpassning eller som kräver speciella insatser vid åtgärder i fastigheten/byggnaden.

Så här blir du certifierad som miljöinventerare

För att få certifiering som miljöinventerare ska du kunna styrka din kompetens och visa att du uppfyller kraven i CMF kravspecifikation för miljöinventerare.

Utöver ansökan så ska du skicka oss vidimerade tjänstgöringsintyg där det med klar tydlighet framgår dina arbetsuppgifter relaterat mot

· produktion bygg eller installation

· byggprojektering

· byggprojektledning

· teknisk fastighetsförvaltning

· besiktning och kontroll

· fastighetsvärdering (som auktoriserad fastighetsvärderare)

och utbildningsintyg. Till ansökan om certifiering skall bifogas redovisning av en självständigt utförd miljöinventering. Det inventerade objektet skall vara minst 500 m2

Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Certifiering, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

I författningssamlingen ställs även krav på att den sökande ska styrka sina kunskaper genom ett skriftligt prov. Detta prov kan du skriva vid något av våra provtillfällen. Provet kan även genomföras i samband med utbildning hos någon av de utbildare som vi samarbetar med. Provtid är 3 timmar.

Har man medfödda läs- och skrivsvårigheter (Dyslexi) eller koncentrationssvårigheter så finns det möjlighet till en enskild lösning för det skriftliga provet. Beroende på vilkets sätt som föreslås kan detta medföra ökade kostnader för den sökande. Observera att den sökande måste meddela Kiwa Certifiering i god tid innan det planerade provtillfället. 

När vi fått din ansökan så handläggs den och dina dokument granskas utifrån regelverkets krav. När vi fastställt att du har den efterfrågade kompetensen och du har klarat av kunskapsprovet så blir du godkänd och får ett certifikat från oss. Ditt Kiwa certifikat gäller sedan i 5 år och därefter kan det förnyas, efter ansökan hos oss enligt processen ovan.

Upprätthållande av certifikat 

För att upprätthålla ditt certifikat gäller också att du ska skicka oss en årlig rapport med dokumentation om genomförda fortbildningar och uppdrag som miljöinventerare.

Under certifikatets giltighetstid skall du inventerat minst tjugofem olika objekt jämnt fördelat under 5-årsperioden. Om inte minst 25 stycken är gjorda så genomförs det skriftliga provet som om det vore för nycertifiering.

Förnyelse av certifikat 

Kiwa Certifiering skickar ut en påminnelse i god tid innan certifikatet gått ut och efter att ansökan inkommit kan ett nytt certifikat förnyas med fem år i taget. 

För att få ett nytt beslut om certifiering, i samband med att det tidigare beslutet går ut, skall en förnyad grundlig kunskapsprövning av sökandes färdighet och kunskap utföras. 

Förnyelse av certifikat ska genomföras som en ny bedömning. Årlig rapportering skall vara styrkt av arbetsgivare.

Återkallande av certifikat 

Om du som är certifierad miljöinventerare har visat dig olämplig för uppgiften så kan Kiwa återkalla din certifiering. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid, så länge lämpligheten kan redovisas, åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan.

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?

Kiwa Certifiering erbjuder en enklare kostnadsfri förhandsgranskning. Skicka ett mail till se.bygg@kiwa.com där du anger vilken grundutbildning du genomfört samt redovisar din praktiska erfarenhet. Det finns även möjlighet att kontakta oss på telefon 0455-30 56 00 om du har några frågor.

Varför välja Kiwa?

Kiwa Certifiering har god erfarenhet och stort kunnande inom personcertifiering. Vi ingår i en internationell certifieringskoncern och hjälper kunder över hela världen med att skaffa sig internationellt erkända certifikat för sina system, produkter och anställda.

Vi arbetar nära våra kunder och eftersträvar alltid snabb och korrekt service.

Vill du veta mer om vår certifiering av miljöinventerare så är du välkommen att kontakta oss!

Ansökan

Du kan inte längre ansöka om certifiering då Kiwa Certifiering sagt upp sin ackreditering för tjänsten. De utfärdade certifikaten kommer förvaltas och vara giltiga fram till det på certifikatet angivna utgångsdatumet.