Rami Hartonen

Rami Hartonen

Kiwa Inspectan sertifiointiliiketoimintayksikössä liiketoimintapäällikkönä työskentelevä Rami aloitti työnsä Kiwassa pääarvioijana. Pääarvioijana Rami erikoistui johtamisjärjestelmien arviointiin ja sertifiointiin teollisuuden eri toimialoilla; prosessi- ja kemianteollisuudessa, metsä- ja elintarviketeollisuudessa, sekä ympäristö- ja kiertotaloustoimialalla. Nykyisin Rami työskentelee prosessi- ja energiateollisuuden liiketoimintapäällikkönä, toimien siinä tehtävässä noin viidentoista pääarvioijan esihenkilönä.

Rami tekee edelleen myös pääarvioijan työtä – toki harvemmin kuin aiemmin. Pääarvioijan työ vaatii kattavaa sekä yksityiskohtaista tietoa arvioitavien toimialojen liiketoiminnasta, sen prosesseista ja käytännöistä. Aiempi kokemus sekä syvällinen perehtyminen ovatkin tekijöitä, jotka mahdollistavat asiantuntijuuden pääarvioijan työssä. 

Sertifioinnin tarkoituksena on osoittaa johtamisjärjestelmästandardien ja muiden liiketoimintaa koskettavien vaatimusten täyttyminen yrityksen liiketoiminnassa. Yrityksen toimintaan kohdistuvia vaatimuksia asettavat erilaiset sidosryhmät esim. viranomaiset ja asiakkaat. Johtamisjärjestelmät toimivat yrityksille myös työvälineinä hallita ja kehittää toimintatapoja yrityksessä. Työskennellessään pääarvioijana Rami toimii puolueettomana kolmantena osapuolena arvioimassa edellä mainittujen vaatimusten täyttymistä. Pätevyys, puolueettomuus ja riippumattomuus on varmistettu akkreditoinnilla, josta Suomessa vastaa FINAS.

Rami kuvaa johtamisjärjestelmän arvioinnin koostuvan arvioinnin suunnittelusta, aineistoon tutustumisesta, itse arvioinnista haastatteluineen ja kohdekierroksineen, arviointiin liittyvästä raportoinnista ja loppukokouksesta, jossa asiakkaalle esitetään mahdolliset löydökset ja havainnot. Arvioinnin laajuus määräytyy pääasiassa yrityksen koon ja toimialan riskiluokituksen mukaan. Rami keskittyy työssään neljän standardin arviointiin, joihin hänellä on pätevyydet. Nämä ovat laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuus- sekä energianhallintajärjestelmästandardit.

Asiantuntijuuden näkökulmasta on tärkeää, että arviointityötä tekevä henkilö tuntee standardien lisäksi alan erityispiirteet sekä siihen liittyvän lainsäädännön. Työssään Rami arvioi yritysten toimintaa standardeihin ja muihin vaatimuksiin peilaten toimiiko yritys samalla tavalla, kuin on vaatimusten mukaan suunniteltu toimittavan. Vaatimusten täyttymisen näkökulman lisäksi yrityksellä on arvioinnin kautta mahdollisuus jatkuvasti parantaa toimintaansa, jolloin hyöty arviointiprosessista on suurempi. Yritysten välisen kilpailun ja asiakkaiden vaatimusten kasvaessa myös toiminnan sertifiointi on jatkuvasti yleistymässä.

Tehdessään työtä pääarvioijana työ vie Ramia pääasiassa ympäri Suomea, mutta välillä myös ulkomaille asti, sillä vastuualueen raja ei kulje maantieteellisesti vaan nimenomaan asiantuntijuuden tasolla. Rami nauttii pääarvioijan roolissa vaihtelevuudesta, vastuusta ja vapaudesta. Työ on pääosin itsenäistä asiantuntijatyötä ja siinä pääsee näkemään monenlaisia organisaatioita, ihmisiä sekä erilaisia tapoja johtaa ja organisoida liiketoimintaa laajasti eri toimialoilla. Liiketoimintapäällikön roolissa Rami matkustaa lähinnä Suomessa. Tässä roolissa ja esihenkilötyössä Ramia motivoi etenkin ihmisten auttaminen ja tukeminen työssään, sekä yksilöinä että tiimeinä. Laajemmasta näkökulmasta tarkasteltuna motivoivaa on osallistuminen johtoryhmätyöhön sekä liiketoiminnan kehittäminen projektien ja hankkeiden kautta.