Mitä kalibrointi tarkoittaa?

kalibrointi.jpg

Mittalaitteen kalibrointi tarkoittaa mittalaitteen näyttämän vertaamista tarkempaan mittaan esim. mittanormaaliin. Tuloksena saadaan mittalaitteen virhe, joka voidaan korjata korjauskertoimella tai virittämisellä. Kalibroinnilla saadaan myös tietoa laitteen tilasta ja toiminnasta.

Mittalaitteen valmistaja voi asettaa laitteelle vaatimuksia kalibroinnista. Mikäli kalibroinnissa huomataan mittavirhe, voi valmistaja kehottaa toimittamaan laitteen huoltoon. Suurimman sallitun mittavirheen määrittelee siis laitteen valmistaja.

Kalibroinnilla selvitettävä mittavirhe on oleellinen esimerkiksi tuotantoprosessin laadunvalvonnassa, jossa mitattavien raaka-aineiden sekoitussuhde tulee olla täsmälleen oikea laadun varmistamiseksi. Tällöin vaatimus kalibroinnista on esitetty laadunhallinnan dokumenteissa tai standardissa.

 

Kalibrointi vai varmennus?

Kalibroinnissa mittauslaitteen näyttämää verrataan mittanormaalien antamien suureiden arvoihin mittausepävarmuudet huomioiden ja saadaan näiden kahden yhteys. Tämän yhteyden avulla mittauslaitteen näyttämästä voidaan johtaa mittaustulos. Kalibroinnissa mittausepävarmuudelle ei ole raja-arvoja.

Varmennuksessa mittauslaitteen toiminta tarkastetaan hieman toisin. Varmennuksessa tarkistetaan, että mittauslaitteeseen ei ole käyttöönoton jälkeen tehty mittauksiin vaikuttavia muutoksia ja että mittauslaite toimii luotettavasti: mittauslaitteen antaman mittaustuloksen on pysyttävä suurimpien sallittujen virherajojen sisällä. Varmennuksessa tarkastellaan mittaustuloksen jäljitettävyyden lisäksi sitä, soveltuuko mittauslaite aiottuun käyttöön ja onko mittauslaite hyväksynnän mukainen. (Lähde: TUKES, usein kysyttyä mittauslaitteista)

Kaupankäynnissä käytettävien mittalaitteiden kuten vaaka, polttonesteiden jakeluun tarkoitetut mittausjärjestelmä tai kulutusmittari tulee varmentaa säännöllisesti. Varmennus koskee tyyppihyväksyttyjä, kaupankäyntiin ja hinnan määrittämiseen tarkoitettuja sekä vaakadirektiivin täyttäviä mittauslaitteita. Varmennus tarkoittaa mittalaitteen vaatimustenmukaisuuden arvioimista ja toiminnan luotettavuuden tarkastamista säännöllisesti. Varmennuksen tekee hyväksytty tarkastuslaitos kuten Kiwa Inspecta. Varmennetussa vaa’assa on varmennusmerkki, joka kertoo vuosiluvun ja kuukauden, jolloin mittauslaite on viimeksi varmennettu.

Lue lisää varmennuksesta