Turva-automaatiolaitteiden suunnittelu- ja toteutusprosessien arvioinnilla varmistetaan oikeat työmenetelmät ja niiden oikea käyttö turvallisuuteen liittyvien laitteiden ja järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Turvatyöprosessin ja turvalaitteiden sertifiointi varmistavat turvatyöprosessin ja turvalaitteiden vaatimusten mukaisuuden. Sertifiointi antaa myös loppuasiakkaalle varmuuden siitä, että hankittava palvelu tai tuote on luotettavan ulkopuolisen tahon arvioima ja hyväksymä.

Kiwa tarjoaa turva-automaatiolaitteiden ja – järjestelmien tarkastus-, arviointi- ja sertifiointipalveluita. Palveluidemme avulla voidaan varmistaa, että turva-automaation suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessit täyttävät tarvittavat turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Palvelumme kattavat turva-automaation koko elinkaaren vaaran ja riskinarviovaiheista sekä vaatimusmäärittelystä kelpuutukseen ja käyttöönottoon. Turva-automaation arvioinnin perusteena käytetään lainsäädännön vaatimuksia sekä turva-automaatiostandardeja IEC 61508 ja IEC 61511.

Turva-automaation ja turva-automaatiolaitteiden suunnittelu- ja toteutusprosessin arviointi (Functional safety assessment, FSA) on vaatimuksena IEC 61508 ja IEC 61511 standardeissa. Kiwa tarjoaa palveluista turvatyöprosessin kehittämiseen ja arviointiin. Lisäksi myönnämme sertifikaatteja hyväksytyistä turva-automaation suunnittelu- ja toteutusprosessien arvioinneista.

Turva-automaatiolaitteiden ja laitekokonaisuuksien sertifiointi luotettavan ulkopuolisen tarkastuslaitoksen tekemänä antaa varmistuksen siitä, että laite tai laitekokonaisuus täyttää valitun turvastandardin vaatimukset. Luotettavan ulkopuolisen tarkastuslaitoksen tekemä sertifiointi tarjoaa merkittävää markkinointietua, koska asiakkaat voivat sertifikaatin avulla varmistua, että laite tai laitekokonaisuus täyttää vaatimukset eikä heidän tarvitse itse tehdä vaatimusten mukaisuuden arviointia.

Kiwa on riippumaton kolmannen osapuolen arviointi- ja tarkastuspalveluiden tarjoaja. Me olemme akkreditoitu tarkastuslaitos turva-automaatiolaitteiden ja -järjestelmien arvioinnissa ja sertifioinnissa. Painelaitteiden turva-automaatiojärjestelmien arvioinnissa olemme EU:n ilmoitettu laitos.

Asiantuntijapalveluidemme hyödyntämisen edut:

 • Varmistaa turvatyöprosessin (Functional safety management system) oikean toteutuksen ja sen oikean soveltamisen.
 • Asiantuntijoidemme osaaminen ja pitkä työkokemus tarjoavat nopean sekä kustannustehokkaat menettelyt oikean työprosessin luomiseen ja oikeiden työmenetelmien valintaan.
 • Varmistaa turva-automaation oikean toiminnan ja prosessin turvallisuuden.
 • Vapaaehtoiset turvatyömenetelmien arvioinnit antavat tietoa käytössä olevasta työprosessista ja parannusehdotuksia siihen
 • Yleiset ja asiakaskohtaiset koulutuksemme antavat hyvät valmiudet turvajärjestelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen

Turva-automaation tarkastuksen ja arvioinnin edut:

 • Varmistaa turva-automaation oikea toiminta ja siten parantaa prosessin turvallisuutta sekä käytettävyyttä.
 • Antaa tietoa koko turva-automaation elinkaaren aikana suoritetuista toimista sekä tuottaa tarvittaessa parannusehdotuksia turva-automaation toteutuksen eri vaiheisiin.
 • Minimoi vaaratilanteista syntyvät kalliit seisokit ja takaa prosessin keskeytymättömyyden
 • Auttaa riskienhallinnassa

Turvakomponenttien ja laitekokonaisuuksien sertifioinnin edut:

 • Painelaitedirektiivi edellyttää varolaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia, joka osoitetaan ilmoitetun laitoksen myöntämällä sertifikaatilla.
 • Sertifioidut komponentit ja laitekokonaisuudet tarjoavat merkittävän markkinointiedun
 • Sertifikaatin avulla loppukäyttäjä saa varmuuden laitteen tai laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuudesta
 • Hyväksyttyä laitetta ja laitekokonaisuutta voidaan sarjavalmistaa samalla sertifikaatilla 

Tyypilliset kohteet

 • Prosessiteollisuuden turva-automaatiojärjestelmät
 • Painelaitteiden varolaitteet ja turva-automaatiojärjestelmät
 • Höyrykattilat ja muut kattilalaitokset
 • Voimalaitokset
 • Kemian teollisuuden reaktorit
 • Öljy- ja kaasupolttimet sekä niiden ohjausjärjestelmät
 • Kiinteän polttoaineen syöttimet ja kuljettimet
 • Koneiden ohjausjärjestelmät

Standardit & säädökset

 • IEC 61508
 • IEC 61511
 • Painelaitelaki ja painelaiteasetus
 • Painelaitteita koskevat yhdenmukaistetut standardit
 • Kiwa tarjoaa turva-automaatiolaitteiden ja –järjestelmien laadunhallinta, määrittely- ja elinkaaripalveluita. Palveluidemme avulla varmistat, että turva-automaation suunnittelu-, toteutus -ja ylläpitoprosessit täyttävät vaadittavat turvallisuus- ja laatuvaatimukset.
  Näytä
 • Kiwa tarjoaa turva-automaatiolaitteiden ja - järjestelmien määrittely- sekä elinkaaripalvelut prosessiteollisuudelle. Palveluidemme avulla varmistatte, että turva-automaation suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessit täyttävät TUKESin esittämät turvallisuus- ja laatuvaatimukset.
  Näytä
 • Määrämittaisten valmispakkauksen e-merkki tarkoittaa, että pakkauksen määrän merkintä vastaa riittävän tarkasti sisällön määrää. Valmispakkauksen e-merkintä helpottaa ja tehostaa yritystä vastuullisuuden osoittamisessa. Kiwa tarkastaa, että pakkaaja toimii direktiivin osoittamalla tavalla.
  Näytä