Yritysturvallisuuden johtamista voidaan arvioida kokonaisuutena

Organisaatioiden turvallisuuden johtamiseen kohdistuu yhä enemmän erilaisia vaatimuksia. Näitä tulee regulaationa kansallisista ja kansainvälisistä laeista ja asetuksista, asiakkailta, kumppaneilta, henkilöstöltä, omistajilta – lista on pitkä. Näiden vaatimusten hallinta koetaan monessa organisaatiossa vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi.

Kiwa Rima® -viitekehys

Kiwa Rima® on Kiwa Inspectan kehittämä toimintamalli, jonka avulla yritykset voivat arvioida, johtaa ja kehittää omaa turvallisuuttaan, vastuullisuuttaan sekä kriittisten toimintojensa jatkuvuutta. Kiwa Rima™ -viitekehys luo vahvan perustan, jonka päälle yritys voi muun muassa itsearviointia hyödyntäen rakentaa oman johtamisjärjestelmänsä.

Kiwa Rima® -viitekehys on kokonaisvaltainen lähestymistapa yritysturvallisuuden kehittämiseen, arviointiin, parantamiseen ja erityisesti sen johtamiseen.

Viitekehys perustuu kansainvälisiin hallintajärjestelmästandardeihin kuten ISO 45001 (työterveys ja työturvallisuus), ISO/IEC 27001 (tietoturvallisuus), ISO 22301 (liiketoiminnan jatkuvuus) ja ISO 14001 (ympäristö).

Viitekehyksessä on kaksi pääelementtiä: yhteinen perusta yritysturvallisuuden johtamiselle ja organisaation tarvitsemat yritysturvallisuuden eri osa-alueet.

Viitekehyksessä on kaikkien yritysturvallisuuden eri osa-alueiden johtamiseen tarvittavat yhteiset prosessit ja perusmenettelyt, sekä modulaarisesti omat kokonaisuudet yritysturvallisuuden eri
 osa-alueille.

Viitekehys myös tukee ja mahdollistaa organisaatiolle niin haluttaessa etenemisen sertifiointiin tai kyvykkyyksiä
kehittämällä vielä korkeammalle tasolle.

Tärkeimmät tavoitteet ja hyödyt viitekehyksen käytölle ovat

  • yrityksen vaadittu turvallisuuden taso tunnistetaan ja tiedostetaan läpi organisaation
  • turvallisuus viedään sisään organisaation koko toimintaan ja varsinkin sen ydin- ja tukiprosesseihin
  • turvallisuus tuottaa liiketoimintahyötyjä eikä vain aiheuta kustannuksia, joiden suuruutta ei tiedetä

Lue lisää Kiwa Rima® -viitekehyksestä ja sen hyödyntämisestä organisaationne turvallisuuden johtamisessa: kiwarima.com

Turvallisuuden kokonaisuuden johtamisen kehittäminen

Kiwa Rima® - yritysturvallisuuden johtamisen arviointi on palvelu, jossa kootaan turvallisuuden eri osa-alueet yhtenäisen arviointikokonaisuuden alle ja tarkastellaan yrityksen turvallisuutta kokonaisuutena. Kiwa Inspecta on yritysturvallisuuden suunnannäyttäjänä kehittänyt yritysturvallisuuden johtamisen arviointiin viitekehyksen/hallintamallin, joka on sidoksissa Kiwa Inspectassa tarjottuihin johtamisjärjestelmästandardeihin kuten ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 ja ISO 14001.

Yritysturvallisuuden johtamisen arviointipalvelussa turvallisuuden eri osa-alueet kootaan selkeäksi ja hallittavaksi kokonaisuudeksi, jossa liiketoimintajohto ja turvallisuusorganisaatio saavuttavat yhteisen
näkemyksen tarvittavista turvallisuuden kehittämistoimista.

  • Parantaa toimintojen laatua ja riskien hallintaa kokonaisvaltaisesti.
  • Parantaa turvallisuustoiminnan tehokkuutta ja sillä on laaja vaikutus koko organisaatioon kytkemällä turvallisuuden hallinta tiiviisti liiketoiminnan tavoitteisiin.
  • Kehittää organisaation turvallisuuden johtamista ja hallintaa sekä parantaa
    sietokykyä hallita äkillisiä haitallisia tapahtumia.