Sekmīgi izpildot sertificēšanas procesā izvirzītās prasības, sertificētā persona iegūt starptautiski atzītu kvalifikācijas sertifikātu.

Personu sertificēšanas nodaļa darbojas, ievērojot standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasības. Kiwa Inspecta  Personu sertificēšanas nodaļa ir akreditēta Latvijas Nacionālajā Akreditācijas birojā (LATAK) ar numuru LATAK-S3-475.

Kopā ar mūsu sertificēšanas ekspertiem Jūs varat uzlabot sava uzņēmuma konkurētspēju.

Personu sertificēšanas pakalpojumi

 • Elektrotehniskā personāla sertificēšana. Elektrotehniskajam personālam ir jāpārzina elektrodrošības jautājumi, kā arī Latvijas Republikas normatīvie akti, kas reglamentē drošu darbu elektroietaisēs, bet, ne katram uzņēmumam ir iespēja patstāvīgi veikt personāla atbilstības novērtēšanu atbilstoši normatīvajos aktos notei
  Parādīt
 • Lodētāju un lodēšanas operatoru sertifikācija. Kiwa piedāvā lodētāju un lodēšanas operatoru sertifikāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā, atbilstoši saistošo starptautisko standartu prasībām.
  Parādīt
 • Zāģmateriālu šķirotāju sertificēšana. Kiwa Inspecta kā viens no vadošajiem uzņēmumiem atbilstības novērtēšanas jomā, piedāvā pēc stiprības šķirotu konstrukciju kokmateriālu ar taisnstūra šķērsgriezumu šķirotāju sertifikāciju nereglamentētajā sfērā.
  Parādīt
 • Metinātāju sertificēšana notiek saskaņā ar standartu LVS EN ISO 9606 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/68/ES Par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū, I pielikuma 3.1.2. punktu. Viens no jebkādu metinātu paaugstinātas drošības izstrādājumu ražošanas priekšnoteikumiem ir atbilstoši konkrētā izstrādājuma vajadzībām sertificētu metinātāju izmantošana. Metinātāju sertifikācija ir process, kura laikā atbilstoši saistošo starptautisko standartu prasībām tiek konstatēts, vai metinātāja kvalifikācija atbilst attiecīgo izstrādājumu izgatavošanas prasībām. Sertifikācijas eksāmena laikā metinātājs demonstrē savas praktiskās zināšanas un prasmes, veicot vienu vai vairākus metināšanas darbus uz procedūras pamata. (Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 348 "Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi")
  Parādīt
 • Nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu sertificēšana Kiwa piedāvā nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu sertifikāciju, atbilstoši saistošo starptautisko standartu prasībām. Sertificēšanas procedūru var iziet jebkura persona, neatkarīgi no darba un dzīves vietas, ja vien personas zināšanu līmenis atbilst minimāla
  Parādīt