16 november 2022

Voortgang nieuw registratieschema Vuurwerkdeskundigen

In 2021 is door het ministerie van SZW de omzetting van het certificatieschema vuurwerkdeskundigen naar het registratieschema vuurwerkdeskundigen weer opgepakt. Dit heeft geleid tot overleg met het College van Deskundigen Vuurwerkdeskundigen en de oprichting van een tweetal werkgroepen te weten een voor examens en een voor registratie. Deze werkgroepen hebben in juni van dit jaar hun werkzaamheden vrijwel afgerond. In de tussentijd zijn allerhande zaken besproken en is er een geldbedrag beschikbaar gekomen vanuit het ministerie om Kiwa een centrale itembank op te kunnen laten zetten. Het ministerie hecht hier grote waarde aan. De afgelopen maanden heeft het ministerie het concept van het registratieschema en de toelichting daarop intern beoordeeld en eind november wordt het voorgelegd aan het College van Deskundigen Vuurwerkdeskundigen. Dit zal leiden tot het vaststellen van het definitieve registratieschema. De inwerkingtreding van dit registratiesysteem wordt dan ook voorzien op 1 juli 2023. Kiwa en de exameninstellingen hebben dan nog wat tijd om zich voor te bereiden.

In dit schema zijn de normen vrijwel ongewijzigd ten opzichte van die in het certificatieschema. Hoewel nog niet definitief vastgesteld lijkt het erop dat het introduceren van een praktijkexamen voor vuurwerkbezigers die voor de eerst keer opgaan, de belangrijkste wijziging zal zijn in het schema. Daarnaast wordt de gedragscode waarschijnlijk concreter, meer op de praktijk toegeschreven en wat strenger.

Er wordt ten slotte slechts een beperkte kostenverhoging voorzien door de introductie van het registratieschema zelf en de huidige inflatie.