5 oktober 2021

Cleantech Regio en Kiwa zetten in op waterstof

Als onderdeel van kennis- en netwerkorganisatie Cleantech Regio start Kiwa met partners Witteveen+Bos en Saxion het waterstofprogramma ‘Hydrogen Connect 2020-2030’. Hiermee wordt vastgesteld wat er moet gebeuren om waterstof grootschalig beschikbaar te maken in de Cleantech Regio. Het project draagt bij aan het doel om het energieverbruik CO2-neutraal te maken en houden.

In dit project wordt een kennisagenda voor de waterstofontwikkeling binnen de energietransitie opgesteld en uitgewerkt, onder andere door middel van twee learning communities. Ook worden lokale initiatieven versterkt. Daarnaast zal een businesscase, die ook voor andere regio’s in Oost-Nederland bruikbaar is, het totaal mogelijke verbruik in kaart brengen. Een juist vertrekpunt om met de hoofdnetbeheerder Gasunie en de regionale netbeheerders Enexis en Alliander in gesprek te gaan. Het programma ‘Hydrogen Connect 2020-2030’ is daarmee een logisch vervolg op het onderzoek dat in 2020 is uitgevoerd door Cleantech Regio, Kiwa, Witteveen+Bos en Hogeschool Saxion.

Kiwa zet zijn kennis op het gebied van waterstof in om de ‘learning communities’ te ondersteunen met praktisch inzetbare kennis. Daarnaast helpen we met het opstellen van een businesscase om waterstof grootschalig beschikbaar te maken en zo meer ‘groene groei’ en kennisopbouw in de regio te realiseren.

Dieter de Vroomen, programmamanager Cleantech Regio: “Om waterstof op industriële schaal beschikbaar te krijgen, moeten we de gasflessen vervangen door leidingen. Wij gaan bekijken of en waar dit mogelijk kan worden gemaakt”.

Logo_Cleantech_Regio_Deal.png

Het waterstofprogramma ‘Hydrogen Connect 2020-2030’

‘Hydrogen Connect 2020-2030’ is een Cleantech Regio Deal-project in de actielijn ‘Groene Groei’. De kennis uit dit project komt ten goede aan overheden, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners. Het ondersteunen en stimuleren van regionale waterstofinitiatieven heeft als doel om bij te dragen aan de groei van de waterstofeconomie.

Door de inzet van ‘learning communities’ wordt praktisch inzetbare kennis opgebouwd. In het programma staan, naast het opzetten en implementeren van een kennisagenda, de volgende hoofdlijnen centraal: het stimuleren en versterken van lokale waterstof initiatieven en verkrijgen van inzicht. Dit laatste gaat onder andere helpen bij het mogelijk aansluiten van Oost-Nederland  op de waterstofbackbone (Hyway 27), een plan dat momenteel door Gasunie wordt ontwikkeld.

Over de Cleantech Regio Deal

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Cleantech Regio om uit te werken tot een Regio Deal. De Regio Deal stelt inwoners, ondernemers, onderwijs en overheden in de Cleantech Regio in staat om samen het vestigings- en leefklimaat van de regio te versterken.

De Regio Deal versterkt bestaande samenwerkingen en zorgt ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.

Meer: cleantechregio.nl/samen-werken-aan/regio-deal

Cleantech_Kiwa-min.png

Foto: V.l.n.r. Suzanne van Greuningen (Kiwa), Nard Vermeltfoort (Kiwa), Menno van Luijn (Cleantech Regio), Raphaël van der Velde (Witteveen+Bos), Dieter de Vroomen (Cleantech Regio), Marcel van der Maal (Cleantech Regio), Annemarije Kooijman (Saxion), Laurens Frowijn (Witteveen+Bos), Richard van Leeuwen (Saxion).