20 januari 2021

HyDelta versnelt onderzoek waterstoftoepassingen

Eind vorig jaar sloot Kiwa zich met een aantal andere waterstofpioniers aan bij HyDelta, een onderzoeksprogramma dat met direct toepasbare innovaties de grootschalige toepassing van waterstof wil versnellen. Deze week was de formele kickoff van HyDelta, dat zich dit jaar wil focussen op het wegnemen van barrières voor waterstoftoepassing door innovaties te ondersteunen die dichtbij marktintroductie zijn.

Het HyDelta-consortium, dat naast Kiwa bestaat uit DNV GL, Gasunie, Netbeheer Nederland, New Energy Coalition, TKI Nieuw Gas en TNO, zet zich met name in voor het uit de weg ruimen van praktische obstakels. Uitdagingen op het gebied van vergunningen, infrastructuur of veiligheidsvoorschriften zorgen er immers regelmatig voor dat innovatieve waterstofprojecten niet van de grond komen of vertraging oplopen.

Dubbeling voorkomen

HyDelta gaat zich eerst richten op een geïntegreerde aanpak van oplossingen voor het transport en gebruik van waterstof. Direct toepasbaar onderzoek staat hierin centraal, onder meer naar aanpassingen in het aardgasnetwerk, veiligheid bij gebruik, meten van de gebruikshoeveelheid, geur en zichtbaarheid, standaardisering en normering, ontwikkeling van educatietrajecten, de werking van bijmengverplichtingen en de economie van de waterstofwaardeketen. Nadruk hierbij ligt op het voorkomen van dubbeling van lopende en geplande (internationale) onderzoeken en initiatieven.

Waterstofhuis

Vanuit zijn expertise op het gebied van gas en gasinfrastructuren onderzoekt Kiwa al langer de toepassingsmogelijkheden voor waterstof in de gebouwde omgeving. Zo toonde Kiwa in een onderzoek aan dat het bestaande gasleidingnetwerk prima geschikt te maken is voor de distributie van waterstofgas. Kiwa is betrokken bij innovatieve waterstoftoepassingen in binnen- en buitenland. De expertise die daarbij wordt opgedaan, deelt Kiwa in tal van opleidingen én in het waterstofhuis dat samen met Alliander wordt gebouwd. Monteurs en installateurs leren hier in een praktijkomgeving hoe ze bestaande gasnetwerken moeten ombouwen voor het gebruik van waterstofgas.

Belemmeringen wegnemen

‘Bij Kiwa geloven we dat waterstof één van de oplossingen is om de energietransitie nu uit te voeren’, aldus Kiwa’s Sjoerd Delnooz. ‘Samen met onze HyDelta-partners willen we daarom inzetten op versnelling van de ontwikkeling van een waterstofgedreven energievoorziening. Daarvoor is een geïntegreerde aanpak nodig van oplossingen voor productie, opslag, transport, distributie en gebruik van waterstof in de volle breedte van de waterstofketen: van product, transport en veiligheid tot publieke acceptatie en economische hindernissen. Dit alles om de belemmeringen weg te nemen die de grootschalige toepassing van waterstof tegenhouden.’

Beginfase waterstofeconomie

Internationaal groeit het besef dat de productie en toepassing van CO2-neutrale waterstof een onmisbaar onderdeel zal zijn van de energietransitie. Ook in Nederland zijn door overheden en bedrijfsleven initiatieven genomen om te komen tot de opstart van een ‘waterstofeconomie’. Desondanks bevindt de ontwikkeling van deze waterstofeconomie zich nog in een beginfase. Zo staan nog talloze vragen open, zowel op technisch als op economisch en juridisch gebied.

Resultaten openbaar

Daarom namen Gasunie en Netbeheer Nederland medio 2020 het initiatief voor de oprichting van HyDelta, een consortium van partijen met ruime ervaring in het onderzoeken en testen van transport en toepassing van waterstof. HyDelta loopt principe tot eind januari 2022 en beschikt met de huidige partners over alle skills die nodig zijn om het eerste deel van de onderzoeksagenda uit te voeren. Bij een eventueel vervolg en verbreding van het programma vanaf 2022 zullen naar verwachting verdere expertises en consortiumpartners betrokken worden.

Meer informatie

De resultaten uit het programma zijn openbaar en worden gepubliceerd op www.hydelta.nl. Hier is ook het laatste nieuws over het consortium te vinden. Of neem direct contact op met Kiwa Technology: via e-mail (technology@kiwa.nl) of telefoon (+31 (0)88 998 35 21).