26 april 2022

Ondergrondse gaslekkages meten met Kiwa’s Suction-methode

Elk gaslek is er één teveel. Ook al levert niet elk gaslek direct veiligheidsrisico’s op, methaan is wél een broeikasgas en draagt dus bij aan de opwarming van onze planeet. Het is dus zaak om gaslekken zo goed mogelijk op te sporen en te reduceren. In opdracht van de European Gas Research Group (GERG), waarvan Kiwa al jarenlang deel uitmaakt, ontwikkelde Kiwa hiervoor de Suction-methode. Om duidelijk te maken hoe deze nieuwe, nauwkeurige meetmethode werkt, maakte Kiwa een heldere explanimation.

Eind vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een wetsvoorstel over het kwantificeren en reduceren van methaanemissies in de energiesector. Als dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, wordt voortaan van Europese gasnetbeheerders geëist dat ze in kaart brengen waar en hoeveel methaan weglekt. Dit betreft de gehele keten van gasstation tot gasmeter.

Nauwkeurige resultaten

Om te weten hoeveel gas weglekt uit een ondergrondse leiding is kennis nodig. Ten eerste moet je weten hoeveel lekken er gemiddeld optreden per kilometer leiding. Hierin is een differentiatie naar materiaalsoort en druk mogelijk. Daarnaast moet je weten hoeveel gas er gemiddeld weglekt uit een ondergronds lek. Kiwa kan de lekhoeveelheid van een ondergronds gaslek meten met behulp van de Suction-methode. Deze wordt toegelicht in onderstaande animatie. De Suction-methode levert uiterst nauwkeurige resultaten, maar vraagt wel om de juiste techniek én het nodige geduld.

Kwantificeren en reduceren methaanemissies

Bij een ondergronds gaslek verzadigt het gas eerst de zandkorrels in de bodem en wasemt pas daarna uit op het maaiveld. Bij de Suction-methode wordt eerst al het opgehoogde gas uit de bodem weggezogen. Hierdoor ontstaat een nieuw evenwicht waarbij al het gas dat wordt opgevangen direct is te herleiden tot het lek. Met behulp van de Suction-methode kan Kiwa Technology ondersteuning en advies bieden bij het kwantificeren en reduceren van methaanemissies.

Kiwa en GERG

De European Gas Research Group (GERG) bestaat uit ruim dertig bedrijven en (onderzoeks)instellingen uit de gasindustrie in heel Europa en daarbuiten. GERG richt zich op onderzoek en ontwikkeling van innovaties met een strategische focus op toekomstige koolstofarme gasnetwerken en eindgebruik. GERG ondersteunt zijn partners met specialistische kennis en informatie-uitwisseling. Kiwa participeert al jaren in de GERG, tegenwoordig met name met het oog op het vertalen van internationale kennis naar de Nederlandse gasnetbeheersituatie.