9 november 2021

Whitepaper SIKB en Kiwa: Certificering ook cruciaal na invoering Omgevingswet

Certificaten leveren een waardevolle bijdrage aan de naleving van wet- en regelgeving. Om de veiligheid van producten en processen te waarborgen, is certificering een cruciale schakel voor overheid en bedrijfsleven. Met het voorgenomen verminderen van certificeringen in het kader van de Omgevingswet wordt het kind met het badwater weggegooid. Dat betoogt dr. ing. Martin de Bree, verbonden aan RSM Erasmus University en consultant bij Next Step Management, in het whitepaper ‘Certificering: de missing link?!’ dat hij schreef met SIKB en Kiwa.

Download whitepaper Certificering: de missing link?!

De overheid, die zelf veel regels opstelt, is vaak niet bij machte die op uitvoering te controleren, stelt de Bree in zijn betoog vast. Tegelijkertijd ontbreekt het bedrijven vaak aan kennis en tijd om voldoende kritisch naar de interne bedrijfsvoering te kijken. Certificerende instellingen zijn in staat om onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar te beoordelen of een duidelijk omschreven object (een product, proces, systeem of de vakbekwaamheid van een persoon) voldoet aan vooraf gestelde eisen. Daarbij kan certificatie al dan niet onder accreditatie plaatsvinden. Certificeren is daarom beter dan achteraf sanctioneren of saneren, aldus De Bree.

Verantwoordelijkheden verschuiven

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet, vermoedelijk per 1 juli 2022, krijgt Nederland een nieuw stelsel van wetgeving voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving. Daarin komen veel verantwoordelijkheden bij de lagere overheden te liggen. Ten dienste daarvan wordt een groot aantal wetten en regels vereenvoudigd en samengevoegd. De Bree wijst er in het whitepaper op hoe belangrijk ‘de bescherming van de omgeving en het milieu is, zeker in een tijd waarin we steeds intensiever gebruik maken van de schaarse ruimte. Maar door de toenemende complexiteit in de samenleving is toezichthouden op omgevingsveiligheid geen gemakkelijke opgave’.

Beperkte mogelijkheden

‘De mogelijkheden van overheidstoezicht zijn op dit punt beperkt’, vervolgt De Bree. ‘Momenteel hebben lokale toezichthouders eigenlijk alleen tijd om sporadische controles uit te voeren. Daar komt nog bij dat het kennisniveau van toezichthouders door verwatering de laatste jaren alleen maar is gedaald zodat ook de kwaliteit onder druk staat’. Daarom kan een certificaat volgens De Bree vaak prima dienstdoen als bewijs dat voldaan wordt aan maatschappelijk geaccepteerde kwaliteit en de wettelijke zorgplicht. ‘Niet voor niets schrijven overheden in hun rol als opdrachtgever vaak certificaten voor in bestekken bij het aanbesteden van openbare werken.’

SIKB en Kiwa

Martin de Bree schreef het whitepaper ‘Certificering: de missing link?!’ op verzoek van SIKB en Kiwa. SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. Doel is kwaliteitsborging en -verbetering bij marktpartijen en overheden (in hun verschillende rollen: als opdrachtgever, vergunningverlener en toezichthouder).

Kiwa is wereldwijd toonaangevend op het gebied van gebied van testen, inspectie en certificering. Het bedrijf is actief in uiteenlopende marktsegmenten, van bouw en energievoorziening tot drinkwater, gezondheidszorg en de levensmiddelensector. Bij Kiwa werken ruim 5.500 medewerkers in 35 landen, voornamelijk in Europa, Azië en Latijns-Amerika.

Download whitepaper Certificering: de missing link?!