Explosies, branden, vergiftigingen en verstikkingen.

Gasongevallen zijn onder te verdelen in vier hoofdgroepen: explosies, branden, vergiftigingen en verstikkingen. 

Explosies zijn het gevolg van het onbedoeld en ongecontroleerd uitstromen van gas dat vervolgens tot ontsteking komt. Een explosie wordt veelal gevolgd door brand. 

Bij een gasongeval waarbij direct brand ontstaat is in de regel sprake geweest van overhitting in een gastoestel. 

De derde categorie, vergiftigingsongevallen, ontstaat ten gevolge van het onvolledig verbranden van gas in een gastoestel. Naast de conditie van het gastoestel zelf, spelen hierbij de omgevingsomstandigheden een belangrijke rol. Vervuiling van een toestel kan leiden tot onvolledige verbranding. Maar ook onvoldoende luchttoevoer naar de opstellingsruimte of het niet naar behoren afvoeren van het verbrandingsgas kan een vergiftigingsongeval tot gevolg hebben. 

Verstikkingen, door onverbrand gas, zijn het gevolg van de aanwezigheid van zéér hoge concentraties gas. Een verstikkingsongeval kan bijvoorbeeld optredenbij een leidingbreuk in een hoge druk gasleiding. Kiwa Technology heeft ruime ervaring met het achterhalen van de gastechnische oorzaak van elk type gasongeval.

Het vinden van de oorzaak van een gasongeval is specialistisch werk. Daarnaast is onafhankelijkheid ook gewenst. Kiwa Technology kan u van dienst zijn bij het vaststellen van de oorzaak van explosies, brand en koolmonoxidevergiftigingen.

Het grootste aandeel gasinstallaties treffen we aan in de woning- en utiliteitsbouw. Daar vinden dan ook de meeste gasongevallen plaats. Maar ook in de industrie, waar andere stookgassen en andere toepassingen aan de orde kunnen zijn, gaat het wel eens fout. De redenen om een gasongeval nader te onderzoeken kunnen divers zijn. 

  • Soms wil men antwoord op de schuldvraag en in andere gevallen wil men graag weten hoe men een herhaling van een gasongeval bij vergelijkbare gasinstallaties voorkomt. 
  • Daarnaast kunnen de resultaten van een gasongevallenonderzoek leiden tot verbetering van producten en regelgeving. 
  • In alle genoemde situaties kan gas is in beginsel een brandstof die risico’s met zich meebrengt. Doordat deze risico’s op allerlei wijzen zijn ingeperkt, is er over het algemeen sprake van een veilige distributie en toepassing van gas. 
  • Desondanks vinden er jaarlijks toch nog enkele tientallen ernstige gasongevallen plaats. Kiwa Technology doet onderzoeken naar de oorzaak van alle typen gasongevallen. Deze onderzoeken zijn nodig om het veilig toepassen van gas te kunnen continueren. 
  • Het uitgevoerde onderzoek door Kiwa Technology kan hierbij ondersteunend zijn.

Waarom onderzoek naar gasongevallen?

Voor het achterhalen van de oorzaak, het voorkomen van herhaling bij vergelijkbare situaties, verbeteren van de regelgeving, achterhalen van structurele fouten of beantwoording van de schuldvraag.

Kiwa Technology doet onderzoek naar de oorzaak van alle typen gasongevallen. Deze onderzoeken zijn nodig om het veilig toepassen van gas te kunnen continueren en om geleden schades bij de juiste partijen te kunnen neerleggen.

Voor  wie?

Energiebedrijven, forensisch technische opsporingsdienst, installatatiebedrijven, fabrikanten, woningbouwcorporaties, verzekeringsmaatschappijen, expertisebureaus, technische recherche.

Gasongeval? Bel direct voor onafhankelijk ongevallenonderzoek

Adresgegevens Kiwa Technology


  • Voor inzet van expertise op het gebied van gasinstallatie en gasdistributie
  • 24 uur per dag, 7 dagen in de week