Algemene gebruiksvoorwaarden Kiwa eWallet

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen: “Gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de mobiele- en webapplicatie: Kiwa eWallet (hierna te noemen: “App”).

Artikel 1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan:

 1. Authenticatiemiddelen: de (combinatie van) gegevens en/of middelen waarmee Gebruiker zich in de App kan authentiseren, zoals de combinatie van gebruikersnaam/wachtwoord, unieke al dan niet middels hulpmiddelen gegenereerde (pin)codes, etc.;
 2. Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon, die van de App gebruikmaakt;
 3. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden zoals deze thans luiden of in de toekomst komen te luiden;
 4. Kiwa: Kiwa Nederland B.V.;
 5. Licentie: digitale versie van een persoonsgebonden document zoals een vergunning of certificaat verstrekt door een Uitgevende partij;
 6. Privacystatement: het privacystatement van Kiwa zoals dit thans luidt of in de toekomst zal komen te luiden;
 7. Uitgevende partij: autoriteit of instantie die een Licentie verstrekt.

Artikel 2. Toepasselijkheid       

 1. Op het gebruik van de App zijn de in dit document (Gebruiksvoorwaarden) neergelegde bepalingen van toepassing.
 2. Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaardt de Gebruiker van de App deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement.
 3. De Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement zijn tevens te raadplegen, downloaden, opslaan en printen op onze website https://www.kiwa.com/nl/nl/specials/kiwa-elicense/.
 4. Mochten voor specifieke onderdelen van de App aanvullende, afzonderlijke Gebruiksvoorwaarden gelden of gaan gelden, dan wordt dit uitdrukkelijk aan de Gebruiker kenbaar gemaakt. Zulke speciale gebruiksvoorwaarden gaan vóór deze algemene Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3. Registratie en aanmelding

 1. De Gebruiker kan de App downloaden via Play Store (Android) en App Store (iOS).
 2. Om de App te kunnen gebruiken dient de Gebruiker een account aan te maken en dient de Gebruiker zich te registreren op de daarvoor aangegeven wijze(n).
 3. De Gebruiker is verplicht en verantwoordelijk om bij registratie de juiste gegevens op te geven.
 4. De Gebruiksvoorwaarden en het Privacystatement zijn eveneens te raadplegen, downloaden, opslaan en printen vanuit de App.

Artikel 4. Gebruik en onderhoud van de App

 1. Het gebruik en de installatie van de App is uitsluitend voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan (behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in deze voorwaarden) om:
 3. de App of enig onderdeel daarvan te verveelvoudigen, openbaar te maken, te decompileren of daarop reverse-engineering toepassen;
 4. andere personen/bedrijven toegang tot de App of zijn gebruikersaccount te geven;
 5. de App op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor (het merk) Kiwa;
 6. de App te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de App aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, te weten voor het tonen, verifiëren en delen van Licenties;
 7. beveiligingen of technische (gebruiks-)beperkingen van de App te verwijderen of te omzeilen dan wel wijzigingen aan te (doen) brengen in de App.
 8. De Gebruiker zal Kiwa alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van haar kan worden verwacht bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de App.
 9. De Gebruiker dient op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur en (internet)verbinding.
 10. Kiwa kan regelmatig updates uitbrengen voor de App. Onder updates wordt onder meer verstaan: verbeterde functionaliteiten, patches, bug fixes en plug-ins. De Gebruiker kan via de instellingen op zijn/ haar apparaat aangeven of updates automatisch worden geïnstalleerd. Indien er geen sprake is van automatische updates, kan de Gebruiker ervoor kiezen om de updates handmatig te installeren. De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat updates van de App worden geïnstalleerd, zodat altijd de laatste versie van de App wordt gebruikt. Kiwa is niet verplicht oude versies van de App te ondersteunen en kan de werking en beschikbaarheid daarvan niet garanderen.
 11. Kiwa past de laatste beveiligingsstandaarden en best practices toe, desondanks kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.
 12. Kiwa is gerechtigd de functionaliteit van de App naar eigen inzicht tussentijds te wijzigen.
 13. Kiwa is voorts gerechtigd de App geheel dan wel gedeeltelijk buiten bedrijf te stellen. Van tijd tot tijd is buitengebruikstelling noodzakelijk voor actualisering van de software. Voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van de App accepteert Kiwa geen enkele aansprakelijkheid.
 14. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de App de uiterste zorg wordt besteed, kan Kiwa niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie, waaronder maar niet beperkt tot gegevens van de Licentie, juist en of actueel zijn. Indien dit geconstateerd wordt, dient er contact opgenomen te worden met de Uitgevende partij.
 15. Kiwa behoudt zich het recht voor om uit veiligheidsoverwegingen login-gegevens en Licenties te verwijderen en Gebruikers uit te sluiten van gebruik van de App.
 16. Kiwa is gerechtigd het gebruik van de App voor een Gebruiker per direct op te schorten bij (vermoedens van) schending van deze Gebruiksvoorwaarden dan wel misbruik van de App.
 17. Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van het gebruik van de App voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval bepalingen omtrent: de intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, geschillen en toepasselijk recht.

Artikel 5. Ondersteuning App

 1. Op dit moment wordt er geen (technische) ondersteuning (support) geboden op het gebruik van de App.
 2. Het staat Gebruiker desalniettemin vrij om zich voor eventuele vragen over het gebruik van de App te wenden tot de Uitgevende partij. Eventuele ondersteuning wordt slechts coulancehalve en zonder enige garantie geboden.

Artikel 6. Verplichtingen van de Gebruiker

 1. De Gebruiker is verplicht zijn Authenticatiemiddelen geheim te houden.
 2. Wanneer de Gebruiker misbruik van zijn Authenticatiemiddelen constateert of vermoedt, dan is de Gebruiker verplicht Kiwa hierover onmiddellijk te informeren, onverminderd zijn eigen verplichting schadebeperkende maatregelen te treffen (zoals het wijzigen van de Authenticatiemiddelen).
 3. De Gebruiker is gehouden de op de App door hem verstrekte informatie en ingevoerde gegevens continu op volledigheid en juistheid te controleren en te actualiseren. Kiwa controleert hier niet op.
 4. De Gebruiker is verplicht louter via de reguliere, door Kiwa aangewezen wijze in te loggen op de App. Het is de Gebruiker niet toegestaan, de tot de App behorende webpagina’s of de inhoud daarvan door middel van een hyperlink in een deelvenster (frame) op te (laten) nemen en/of te (laten) tonen of anderszins informatie uit de App op enige wijze buiten de App te doen verschijnen.
 5. De Gebruiker is verplicht op zijn eigen apparaat waarmee de App wordt gebruikt adequate voorzorgs- en beveiligingsmaatregelen te treffen.

Artikel 7. Intellectuele eigendom en gebruiksrechten van de Gebruiker

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de App blijven berusten bij Kiwa dan wel haar licentiegevers. Kiwa verleent de Gebruiker slechts het niet exclusief en onoverdraagbaar recht, de in de App aan Gebruiker ter beschikking gestelde informatie, documentatie en functionaliteiten volgens de voorschriften van Kiwa te gebruiken.
 2. Buiten de hierbij aan de Gebruiker uitdrukkelijk verleende gebruiksrechten of andere rechten worden hem geen verdere rechten van ongeacht welke aard, in het bijzonder met betrekking tot de bedrijfsnaam en beschermende rechten (zoals patenten, gebruiksmonsters, merken e.d.) verleend. Evenmin is Kiwa verplicht, de Gebruiker zulke rechten uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden te verlenen.
 3. De Gebruiker dient zich te onthouden van iedere handeling die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Kiwa en diens licentiegevers, dan wel deze belemmert, schaadt of in gevaar brengt.

Artikel 8. Hyperlinks

Voor zover Kiwa naar webpagina’s van derden verwijst, accepteert Kiwa geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze webpagina’s van derden. Kiwa neemt de inhoud van de webpagina’s van derden uitdrukkelijk niet over. Het is voor Kiwa niet mogelijk webpagina’s voortdurend te controleren. Het gebruik van de links naar niet-Kiwa websites geschiedt dus op eigen risico van de Gebruiker.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Kiwa sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de App en de daarop beschikbare informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de App te kunnen raadplegen, op welke grond dan ook.
 2. De Gebruiker vrijwaart Kiwa voor alle aanspraken (van derden) op vergoeding van schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de App en de daarop beschikbare informatie en documentatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de App te kunnen raadplegen, op welke grond dan ook, behoudens opzet, grove schuld, of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Kiwa.
 3. Voor zover de uitsluiting in het vorige lid in voorkomend geval geen stand houdt of niet van toepassing kan zijn, dan zal de aansprakelijkheid in geen geval meer bedragen dan € 100,- per kalenderjaar terzake van alle gebeurtenissen die zich in het betreffende kalenderjaar voordoen.

Artikel 10. Privacy en gebruiksstatistieken

 1. Kiwa handelt bij het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens van de Gebruiker in overeenstemming met het Privacystatement en ingevolge het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover vindt u onder https://www.kiwa.com/en/privacy-statement/ en in de App.
 2. Om de App alsmede de inhoud en functionaliteiten te kunnen verbeteren, behoudt Kiwa zich het recht voor om geautomatiseerde statistieken betreffende de frequentie en aard van gebruik van de App bij te houden en te evalueren.

Artikel 11. Wijzigingsvoorbehoud

 1. Kiwa behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde met geldigheid voor de toekomst eenzijdig te wijzigen. Kiwa zal Gebruiker vooraf via de App informeren dat de nieuwe versie beschikbaar is en per wanneer deze van kracht wordt.
 2. Kiwa maakt de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden beschikbaar via de App of ander communicatiekanaal.
 3. Indien Gebruiker niet wenst in te stemmen met de nieuwe Gebruiksvoorwaarden is Kiwa gerechtigd de betreffende Gebruiker te (laten) blokkeren. Voortgezet gebruik van de App na de inwerkingtreding van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden door Gebruiker impliceert acceptatie van die nieuwe Gebruiksvoorwaarden.
 4. Indien een bevoegde rechter oordeelt dat enige bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing is of in strijd is met de openbare orde of de wet, wordt uitsluitend die bepaling terzijde gesteld en blijven deze Gebruiksvoorwaarden voor het overige volledig van kracht. Een ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die de bedoelingen van partijen het dichtst benadert.

Artikel 12. Overdracht van rechten

Kiwa kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden overdragen als onderdeel van of ter voorbereiding van een wijziging in de zeggenschap over dan wel de overdracht van het beheer van de App of onderdelen daarvan. Alle derden waaraan Kiwa het eigendom of het beheer van de App of onderdelen van de App overdraagt, hebben het recht om gebruik te blijven maken van de door u gegenereerde inhoud en de over u verkregen en met toestemming van u opgevraagde inhoud van de App. Een dergelijke overdracht zal geen invloed hebben op uw rechten of de verplichtingen van Kiwa dan wel de nieuwe rechthebbende of beheerder van de App of het onderdeel daarvan, die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlands recht. In het geval van een geschil ontstaan in verband met deze bepalingen en voorwaarden of enig geschil dat voortvloeit met betrekking tot de App of onderdelen daarvan zal de Rechtbank te Den Haag bevoegd zijn om van enig geschil tussen Kiwa of een eventuele nieuwe rechthebbende als bedoeld in artikel 15 van deze Gebruiksvoorwaarden en Gebruiker kennis te nemen.