25 september 2020

5 tips til god kjemikaliehåndtering

Er du trygg på at virksomheten din utfører kjemikaliehåndtering på en tilfredsstillende måte?

Vi ser at mange virksomheter ikke følger kravet om å kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier, og har for dårlige rutiner knyttet til egen kjemikaliehåndtering. Noen vet ikke hvor de skal begynne, mens andre mener at de har full kontroll uten kanskje å ha det. Under har vi samlet 5 tips for virksomheter som ønsker å bedre sitt arbeid med kjemikalier.

1. Lag en HMS-plan for kjemikalier

Veien til bekymringsfri kjemikaliehåndtering starter gjerne med en plan og god internkontroll. I praksis gjøres dette gjennom kontinuerlig kartlegging av nåværende tilstander og tiltak for å forbedre disse. For virksomheter med kjemikalier innebærer dette blant annet å etablere en god og godt beskrevet ansvarsfordeling. I tillegg må man kartlegge hvilke lover og plikter som gjelder for virksomheten, og etterlevelse av disse. Dette krever naturligvis bred medvirkning av arbeidstakere, og for å lykkes er det viktig å sikre eierskap på alle nivåer.

2. Få oversikt over kjemikaliene

En utfordring for mange er at kjemikalier befinner seg i et skap der de ikke hører hjemme, på en arbeidsbenk eller bortgjemt i en vinduskarm. Kanskje hender det at et kjemikalie anskaffes uten at innkjøpsrutinene blir fulgt og kjemikaliet registrert? Kjemikalier skal håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås. For å ha full oversikt over alt dette, er det særdeles viktig å få kontroll på hvilke kjemikalier bedriften faktisk har og hva som kan oppstå rundt prosesser der kjemikaliene brukes. For å lette vedlikeholdsarbeidet er det ofte nødvendig å gjennomføre en opprydding hvor gamle kjemikalier og kjemikalier som ikke er i bruk avhendes. Husk at enhver virksomhet som fremstiller, pakker, bruker eller oppbevarer farlige kjemikalier er pliktige til å ha et stoffkartotek.

3. Kontroller kjemikaliedokumentasjonen

Når du har kartlagt hvilke kjemikalier som finnes i virksomheten er det en god idé å kontrollere om dokumentasjon og sikkerhetsdatablader tilfredsstiller gjeldende regelverk. Det er dessverre ikke slik at dokumentasjonen du mottar fra leverandør alltid er korrekt. Husk at merkeetikettene på kjemikalier skal være på norsk og at det er samsvar med informasjonen som er gitt i et eventuelt sikkerhetsdatablad.

4. Hold stoffkartoteket levende

Et stoffkartotek er selve nøkkelen for å sikre forskriftsmessig og trygg håndtering og oppbevaring av farlige kjemikalier. Regelverket er i stadig endring og det er derfor viktig at stoffkartoteket til enhver tid er oppdatert. Bedre kontroll gir færre ulykker og mindre utslipp.

5. Still krav til leverandørene

Du kan spare deg og din virksomhet for mye plunder og heft ved å stille krav til leverandører og være nøye i valget av leverandører før innkjøp. Forsikre deg om at leverandøren forstår kjemikalieregelverket og pliktene som kommer av det (herunder informasjonsplikten). Å stille krav til leverandør handler ikke bare om å sikre gode og trygge arbeidsforhold og etterlevelse av regelverk i egen virksomhet, men handler også om å øke bevissthet og få flere aktører til å bedre sin kjemikaliehåndtering.

Veien videre

Trenger du hjelp til å komme i gang, eller har du spørsmål knyttet til kjemikalier og trygg håndtering av disse? Les mer om våre kurs her, eller kontakt oss på: firmapost@kiwa.com.