16 mars 2022

CE-merking av lastbærende stål- og aluminiumskonstruksjoner betyr økt sikkerhet

LastbærendeStålkonstruksjon.jpg

CE-merking av prefabrikkerte stål- og aluminiumskonstruksjoner har vært et krav siden juli 2014. Hva innebærer denne merkeordningen og hvilken betydning har den for sikkerheten?

Kiwa er utpekt som teknisk kontrollorgan for lastbærende stål- og aluminiumskomponenter i henhold til Direktoratet for Byggkvalitet sine retningslinjer. Ifølge Jan Erik Johansen, Teknisk leder for Teknisk kontrollorgan i Kiwa, betyr CE-merket at produsenten garanterer at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres.

Les mer om Kiwa som teknisk kontrollorgan her.

- For å kunne CE-merke stål- og aluminiumskonstruksjoner må produsentens produksjonskontrollsystem (FPC) være sertifisert i henhold til NS-EN 1090-1-standarden. NS-EN 1090-1 gir kravene til FPC-systemet, mens NS-EN 1090-2 for stål og NS-EN 1090-3 for aluminium gir de tekniske kravene til stål- og aluminiumskonstruksjoner, sier Johansen og fortsetter:

- Prefabrikkerte stål- og aluminiumskonstruksjoner som dekkes av NS-EN 1090-1 har en lastbærende funksjon. Produktene har dermed stor betydning for konstruksjonen og oppfyllelse av konstruksjonssikkerheten i Byggteknisk forskrift.

I hvilke tilfeller er CE-merking obligatorisk?

Alle produsenter av lastbærende stål- og aluminiumskonstruksjoner og komponenter som skal innlemmes i forannevnte konstruksjoner skal CE-merke sine produkter. Johansen opplyser at trenden viser at flere og flere produsenter får et mer bevisst forhold til sertifisering og CE-merking.

- Dette gir et jevnt tilsig av nye produsenter som sertifiserer seg i henhold til NS-EN 1090-1. Nye forespørsler om sertifisering kommer oftest etter at produsentene har fått krav til sertifisering fra byggherre, entreprenør eller ved avdekking av referanser til NS-EN 1090 på produksjonsunderlag, forteller Johansen. Han tilføyer:

- Informasjon fra våre kunder tyder allikevel på at det fremdeles er aktører i markedet som leverer lastbærende stål- og aluminiumskonstruksjoner uten at produsenten er sertifisert og/eller at produktene blir CE-merket.

CE-merking øker sikkerheten i byggebransjen

Ifølge Jan Erik Johansen bidrar CE-merking av byggevarer til å øke sikkerheten i bransjen.

- Byggherre og entreprenør kan raskt identifisere sertifiserte produsenter ved å etterspørre produsentens NS-EN 1090-1-sertifikat. Ved tvil kan man henvende seg til Teknisk Kontrollorgan for å bekrefte gyldigheten av sertifikatet, sier Johansen.
Johansen understreker at sertifisering av produsentens produksjonskontrollsystem viser at produsenten har beskrevet, dokumentert og opprettholdt et system for fabrikkens produksjonskontroll for å sikre at produkter som markedsføres, samsvarer med de deklarerte ytelsesegenskapene.

- Produsenter som utarbeider et FPC-system opplever at de får bedre oversikt, mer rasjonelle drift og bedre økonomi, fremhever Johansen.

Manglende CE-merking kan få økonomiske og rettslige konsekvenser

Johansen sier videre at erfaring fra Kiwas laboratorium for skadeanalyser tydeliggjør hvor store skader som kan oppstå på bakgrunn av dårlige og udokumenterte løsninger.

- På sikt vil det totalt sett være rimeligere å benytte sertifiserte systemer. Å se bort fra kravene og velge lettvinte løsninger, kan føre til omfattende kostnader over tid, påpeker Johansen.

Tilsyn og pålegg

I Norge er det Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) som er tilsynsmyndighet for byggevarer. DiBK gjennomfører tilsyn for å sikre at regelverket etterleves, samt at produkter som benyttes i byggverk har tilfredsstillende produktdokumentasjon og ikke utgjør en risiko for helse, miljø og sikkerhet.

Johansen understreker at DiBK følger opp når de får varsel om produsenter som ikke har dokumentasjon i orden. Direktoratet kan kreve stans av bruk av produktene til nødvendige undersøkelser er utført og tilfredsstillende dokumentasjon foreligger. Johansen fortsetter:

- Det kan også gis pålegg om demontering og retur av produktene. Disse påleggene kan resultere i større forsinkelser og krav om økonomisk kompensasjon til produsenten er sertifisert og kan levere CE-merkede produkter, eller til man finner en annen produsent som kan overta kontraktsarbeidet.

Hvem har ansvar for at kravene til CE-merking er oppfylt?

Johansen konstaterer at det er produsenter av stål- og aluminiumskonstruksjoner som har ansvar for å ha et sertifisert produksjonskontrollsystem, CE-merke produktene når de er lastbærende, samt de at har hovedansvaret for utarbeidelse av teknisk dokumentasjon og produktdokumentasjon. Han presiserer:

- Det er produsentens ansvar å sjekke om konstruksjonen kunden ønsker er lastbærende og sikre seg det nødvendige underlaget for å vite hvilke krav som skal følges. Kjøperen, altså entreprenøren eller byggherren, skal som distributør, blant annet sikre at byggevarer som ikke samsvarer med byggevareordningen ikke blir gjort tilgjengelig på markedet, ved å sikre at byggevarene er CE-merket og at ytelseserklæring foreligger. Kjøperen er pliktig til å informere og samarbeide med tilsynsmyndighetene, dersom en byggevare som er gjort tilgjengelig på markedet utgjør en risiko.