Et teknisk kontrollorgan er et uavhengig organ som utpekes av myndighetene i EU/EØS-landene. I Norge utnevner de ulike direktoratene tekniske kontrollorgan som faller inn under eget ansvarsområde. I offisielle direktiver/forordninger betegnes teknisk kontrollorgan på engelsk som «Notified Body». Organets hovedoppgave er å fungere som en nøytral tredjepart som gjør samsvarsvurderinger iht. et direktiv. Kontrollorganet kontrollerer og tester produkter, og utsteder deretter samsvarsvurdering. Dette skjer vanligvis i form av utstedelsen av et sertifikat. I tillegg til direkte produktkontroll, kan kontrollorganet godkjenne og overvåke produsentens kvalitetssikringssystem.