Et teknisk kontrollorgan er et uavhengig organ som utpekes av myndighetene i EU/EØS-landene. I Norge utnevner de ulike direktoratene tekniske kontrollorgan som faller inn under eget ansvarsområde. I offisielle direktiver/forordninger betegnes teknisk kontrollorgan på engelsk som «Notified Body». Organets hovedoppgave er å fungere som en nøytral tredjepart som gjør samsvarsvurderinger iht. et direktiv. Kontrollorganet kontrollerer og tester produkter, og utsteder deretter samsvarsvurdering. Dette skjer vanligvis i form av utstedelsen av et sertifikat. I tillegg til direkte produktkontroll, kan kontrollorganet godkjenne og overvåke produsentens kvalitetssikringssystem.

  • Kiwa er utpekt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap som teknisk kontrollorgan for trykkpåkjent utstyr.
    Les mer
  • Snart må du som uavhengig aktør være SERMI-sertifisert for å få tilgang til sikkerhetsinformasjon som er nødvendig for reparasjon og vedlikehold av kjøretøy.
    Les mer
  • For å kunne CE-merke konstruksjonene, må bedriften være sertifisert iht. til standarden NS-EN 1090-1. Kiwa er akkreditert for sertifisering av metallbaserte konstruksjonsprodukter i henhold til Construction Products Regulation (CPR), No. 305/2011.
    Les mer