Klage eller anke på sertifiseringstjeneste

Definisjon

Anker – forespørsel fra oppdragsgiver (søker, kandidat, sertifisert person, foretak) om ny behandling av enhver avgjørelse som er fattet innen Sertifiseringstjenester.

Klager – uttrykk for misnøye, bortsett fra anke, fra en person eller organisasjon, i forbindelse med aktivitetene til Sertifiseringstjenestene

Behandlingsprosess

Skriftlig anke/klage registreres, og skriftlig tilbakemelding om mottatt Anke/klage, info om prosessen og forventet behandlingstid, gis.
 
Avgjørelsen registreres og svar om resultat oversendes, Anker/klager skal behandles innen rimelig tid, maks 30 arbeidsdager.

Klage på ankebehandling

Oppdragsgiver har anledning til å påklage beslutninger fattet av Teknisk Kontrollorgan til rett instans som er:

  • Trykkdirektivet – Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
  • Byggevareforordningen - Direktoratet for Byggkvalitet ( DiBK).