24 november 2023

Hva er et sikkerhetsdatablad,?

Farepiktogrammer kjemikalier

Alle stoffer og stoffblandinger som har miljøskadelige, eksplosive, helse- eller brannfarlige egenskaper skal ha et sikkerhetsdatablad. Men hva innebærer dette for deg og din virksomhet?

Et sikkerhetsdatablad er et dokument som skal gi de som jobber med farlige kjemikalier informasjon om egenskaper og vernetiltak. Det skal også gi informasjon om personlig verneutstyr, avfallshåndtering, lagring, transportering og tiltak ved utilsiktet utslipp. Databladets viktigste funksjon er å sikre lovlig og trygg bruk for dem som arbeider med kjemikalier.

Å forstå og følge informasjonen som er gitt i et sikkerhetsdatablad er avgjørende for å sikre sikkerhet og helse på arbeidsplassen, forhindre miljøskader og overholde kravene i kjemikalieregelverket.

Hvilke krav gjelder for et sikkerhetsdatablad?

Hvordan et sikkerhetsdatablad skal bygges opp er gitt i regelverket REACH. REACH er et europeisk regelverk og alle medlemsland i EU/EØS er forpliktet til å følge dette. Selv om REACH er et europeisk regelverk er det også viktig å ta hensyn til særnorske krav i forbindelse med sikkerhetsdatablad. I norske sikkerhetsdatablader skal det for eksempel være:

  • Kontaktinformasjon til norsk giftinformasjon
  • Norske tiltaks- og grenseverdier
  • Deklareringsnummer dersom kjemikaliet er deklareringspliktig til Miljødirektoratets produktregister
  • I Norge skal sikkerhetsdatablader være på norsk. Det kan selvfølgelig utarbeides flere språkversjoner, men de må også være tilpasset de overnevnte regelverkene

Arbeidstilsynet er sammen med Miljødirektoratet ansvarlig myndighet for REACH-forordningen om opplysninger i forsyningskjeden. Andre aktuelle tilsynsmyndigheter er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet. Kiwa har utarbeidet sikkerhetsdatablad for våre kunder i flere tiår og er tett på både markedet og tilsynsmyndigheter. Våre rådgivere kan bistå dere i forkant av et tilsyn eller bistå dere i prosessen med å lukke eventuelle avvik.

Etablering av internkontroll av sikkerhetsdatablader

For at både stoffkartotek og hvert enkelt datablad skal være korrekt til en hver tid, er det nødvendig med rutiner som sikrer at all informasjon blir kontrollert og oppdatert med jevne mellomrom. Myndighetene anbefaler en gjennomgang av databladene hvert andre år. Rutinen bør også beskrive hvem som er ansvarlig for oppdateringer og kontroll av nye eller reviderte datablad, og hvem som henter inn opplysninger hvis noe mangler.

Stoffkartotek – Samling av sikkerhetsdatablader

Virksomhetens sikkerhetsdatablader skal samles i et stoffkartotek. Det er ikke nødvendig å ha et digitalt stoffkartotek, men av erfaring er det mer utfordrende å holde stoffkartoteket tilgjengelig dersom sikkerhetsdatabladene er samlet i en perm. Kiwa tilbyr et enkelt, rimelig og brukervennelig stoffkartotek, du kan lese mer om det her.

Merk deg at et godt stoffkartotek krever faglig kunnskap. Vår erfaring på dette området viser at mange ikke er klar over hvilke krav som gjelder, og at en del oversetter informasjon til norsk uten å gjøre en kritisk kontroll av innholdet.