Sikkerhetsdatablad

I mai 2008 ble REACH innført i Norge. Dette medførte flere endringer, deriblant skiftet HMS Datablad navn til sikkerhetsdatablad. Selv om mange som fortsatt bruker betegnelsen HMS-datablad, er det sikkerhetsdatablad som er den juridisk korrekte betegnelsen. 

Les mer om sikkerhetsdatablad her

Kvalitetskontroll av sikkerhetsdatablad

Med kvalitetskontroll menes det at Kiwa går gjennom de viktigste punktene i et sikkerhetsdatablad og gir deg tilbakemelding på om det er godkjent iht. regelverket i Norge og EU. Kontrollen gir deg en liste på hva som eventuelt ikke er tilfredsstillende slik at dette kan meldes tilbake til leverandør. Kvalitetskontroll (QC) utføres som følger:

  • Klassifisering av inngående stoffer sjekkes mot vedlegg VI til CLP, evt. andre kilder
  • Det vurderes om klassifisering og merking er korrekt ut ifra inngående stoffer
  • Tiltaks- og grenseverdier sjekkes ut ifra inngående stoffer
  • Kontroll på om det er samsvar mellom avsnitt 2 og avsnitt 9, 11 og 12
  • Generell gjennomgang av SDS (veldig mangelfulle felt vil bli kommentert)

Ved kvalitetskontroll av etikett sjekkes det at det er samsvar med SDS og at andre gjeldende krav er oppfylt som f.eks. størrelsesforhold.

Les mer om kvalitetskontroll av sikkerhetsdatablad og etikett