11 februar 2019

Når importerte produkter inneholder farlige stoffer

Farlige kjemikalier på fargede rør. Foto.

Som forbruker kan man kreve svar på om produkter man har kjøpt inneholder farlige stoffer. Virksomheter oppfordres til å kontrollere produktene før de importeres.

Mange importkrav er spesielle for Europa, hvor man i motsetning til for eksempel USA og Asia må kunne vise til alle komponenter i produktet. Utsalgssteder av sports- og fritidsprodukter erfarer at leverandører ikke alltid oppgir riktig innhold i produktet.

- Ansvaret for å tilegne seg denne informasjonen ligger hos importøren. Det er viktig at importører stiller krav til sine leverandører, slik at de forstår hvilke regler som gjelder innenfor EU og EØS, sier spesialrådgiver for Kiwa, Ottar Madslien.

Selv om hovedansvaret ligger på importør og leverandør, kan man som forbruker ta forhåndsregler for å unngå farlige produkter ved å for eksempel se etter faremerking eller spørre etter konkret informasjon.

- Forbrukere kan oppsøke butikken de har kjøpt et produkt og forespørre om det inneholder stoffer på kandidatlisten med mer enn 0,1 vektprosent. Butikken har da 45 dager på seg til å svare, og kunden skal få et godt og utfyllende svar, forklarer Madslien.

Regelverk rundt import

I dag er nesten 200 stoffer oppført på kandidatlisten, i tillegg til ulovlige stoffer og stoffer som skal være godkjent for bruk. Det er også mange ulike regelverk rundt import av varer, som hver bedrift må sette seg inn i.

- Det viktigste regelverket er REACH som setter krav registrering, begrensning og godkjenning av bruk av kjemikalier. Det kreves god dokumentasjon fra bedriften for å kunne etterleve pliktene i REACH, sier Madslien.

Nettbutikker har også et ansvar i henhold til markedsføringen av produkter. Salgssted skal gi informasjon om fareklassifisering når det markedsføres på nettet.

- Faremerkingen skal stå oppført på siden og produktene i markedsføringen skal være tydelig merket. Her svikter flere, sier Madslien.

Alvorlige konsekvenser

Som resultat av en kontroll Miljødirektoratet utførte på utvalgte nettbutikker i høst, kom det frem at halvparten av sport- og fritidsproduktene som ble testet inneholdt stoffer fra kandidatlisten. Fire produkter inneholdt direkte farlige stoffer.

- En alvorlig konsekvens ved import av og eksponering for farlige stoffer kan være allergi eller at noe er akutt giftig, sier Ottar Madslien.

Produktene i dette tilfellet inneholdt farlige stoffer som anses ulovlige grunnet for høye verdier av bly og miljøgiften SCCP (kortkjedete klorparafiner).

- I verste fall kan eksempelvis bly skade menneskers kjønnsevne og gi misdannelser hos foster. Det er snakk om små mengder som skal til for å påvirke arvesystemet, forklarer Madslien.

Utsalgssteder av sports- og fritidsprodukter erfarer at leverandører ikke oppgir innholdet i produktene, men de er altså pliktige til å innhente denne informasjonen

Kandidatlisten

Kandidatlisten er en liste av stoffer som kan bli underlagt krav til godkjenning av bruk, dette fordi de har egenskaper som kan medføre alvorlige og irreversible effekter på helse og miljøet. Hele forsyningskjeden skal vite om kjemikalier eller produkter inneholder stoffer på kandidatlisten. Forbrukere har også rett til å vite om produkter inneholder disse farlige stoffene. 

Hva kan Kiwa hjelpe deg med?

REACH - Rådgivning og registrering av stoffer

Kurs i kjemikaliehåndtering