27 februar 2018

Risikovurdering forebygger arbeidsulykker

Ifølge Arbeidstilsynet ble det registrert 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2017. Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet understreker viktigheten av at aktører i arbeidslivet jobber enda mer og bedre med å forebygge ulykker.

- I mange tilfeller er det ikke gjort risikovurderinger, risikovurderingene har vært mangelfulle, eller den som omkom har ikke fått god nok opplæring. De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått. Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver eneste dag, uttaler Vollheim til arbeidstilsynet.no.

Forsvarlig håndtering av kjemikalier

For å unngå helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker må kjemikalier håndteres og oppbevares forsvarlig.

- Det er nødvendig å foreta risikovurderinger knyttet til kjemikalier i bedriften, samt prosessene de inngår i. Målet må være en trygg arbeidsplass hvor faren for eksponering av kjemikalier er kartlagt, sier Sissel Rogstad, rådgiver i kjemi ved Kiwa Teknologisk Institutt og legger til:

- De arbeidsplassene som håndterer og oppbevarer kjemikalier skal være tilrettelagt med nødvendig utstyr og det skal gjøres tiltak for å hindre ulykker, skader og sykefravær.

Arbeidsgivers ansvar

I henhold til Forskrift om utførelse av arbeid er alle virksomheter pålagt å kartlegge og vurdere farer, problemer og risiko knyttet til arbeidet. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at det gjennomføres risikovurderinger. 

Innholdet i sikkerhetsdatablad, som skal være en del av et stoffkartotek, danner grunnlaget for risikovurderinger av kjemikalier. Det er derfor viktig at informasjonen er kvalitetssikret.

- Ved bruk av elektronisk stoffkartotek som Eco Onlines Eco Archive, har bedriften alt samlet på et sted. Kartoteket blir gjort lett tilgjengelig for ansatte, samtidig som man kan kartlegge kjemikaliebruk, vurdere risiko og iverksette tiltak, sier Rogstad og fortsetter:

- Dette anbefales også som en del av risikovurderingen. Det må settes kriterier for hvordan ulike farer skal håndteres, og hvilke tiltak som kan være aktuelle, samt beskrive hva disse tiltakene skal være.

Risikovurdering i praksis

Ved å foreta en risikovurdering får bedrifter en samlet oversikt over de kjemikaliene som ansatte omgås. Nødvendige tiltak som å forebygge eksponering, skader og ulykker er med på å sikre trygge arbeidsmiljø.

- Et annet aspekt er at det er kostnadsbesparende for bedriften, i tillegg vil man på en god og effektiv måte øke produksjonen, sier Rogstad.

Norske bedrifter som aktivt risikovurderer farene vil kunne erstatte uønskede eller spesielt farlige kjemikalier og fortsatt oppfylle kravene til bruksområdet.

- Risikovurderinger gir også rom for å evaluere hvorvidt man trenger flere kjemikalier med de samme egenskapene. Dette kan resultere i kostnadsreduserende tiltak som bedre avtaler med leverandører og mindre avhending, forklarer Rogstad.

Ved risikovurdering av kjemikalier skal det særlig tas hensyn til følgende;

 • kjemikalienes farlige egenskaper
 • leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet
 • forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer
 • mengden og bruksmåten av kjemikalier
 • om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig
 • antall arbeidstakere som antas å bli eksponert
 • eksponeringens type, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsveier
 • grenseverdier
 • effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak
 • konklusjoner fra gjennomførte helseundersøkelser
 • skader, sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker