Hva er SVHC-stoffer?

SVHC = substances of very high concern. Dette er stoffer med bekymringsfulle egenskaper for helse og/eller miljø. SVHC-stoffer kalles også kandidatlistestoffer. Dette er fordi de står på REACH-regelverkets liste over stoffer som er identifisert som problematiske og er kandidater for strengere regulering. Klikk her for å komme til kandidatlista: https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Hvilken informasjon må legges inn?

  1. En beskrivelse av delen eller komponenten som inneholder > 0,1 % av et SVHC-stoff. Dette vil da være skruen fra eksempelet over.
  2. En beskrivelse av SVHC-stoffet. Fra eksempelet over vil dette være bly.
  3. Hvis komponenten inngår i et sammensatt produkt (eng. «complex object»), må hele det sammensatte produktet beskrives, og det må beskrives hvor komponenten med > 0,1 % SVHC-stoff er. Det betyr at i eksempelet over, må bilmotoren beskrives.
  4. Eventuelle forsiktighetsregler som er nødvendig pga. SVHC-stoffet (f.eks. bruk av verneutstyr)

En beskrivelse av en komponent eller et sammensatt produkt vil omfatte navn, ID-/katalognummer og varekategori basert på EUs TARIC-system (tolltariffsystem).

En beskrivelse av et SVHC-stoff omfatter CAS-nummer og navn, samt konsentrasjonen i den aktuelle komponenten.

Hvem må gjøre SCIP-innmeldinger?

Hvis din virksomhet har en av disse rollene, har dere en plikt til å gjøre SCIP-innmeldinger. Dette gjelder naturligvis bare hvis de faste produktene inneholder > 0,1 % av et SVHC-stoff.

  • Produsenter basert i EU/EØS
  • Importører inn til EU/EØS
  • Distributører i EU/EØS, inkludert hvis dere kjøper enkeltkomponenter og bruker disse til å sette sammen nye produkter

Hvis dere er en distributør, som kjøper av en europeisk leverandør, skal deres leverandør allerede ha gjort en SCIP-registrering. Da kan dere gjøre en forenklet registrering selv, ved å vise til leverandørens SCIP-registreringsnummer. Hvis dere er produsent, eller første importør inn til EU/EØS, må dere registrere «fra scratch».

SCIP flytskjema:

Hva er årsaken til dette kravet?

Meldeplikten til ECHA skal øke kunnskapen om hvilke gjenstander disse farlige stoffene finnes i. Dette er viktig for dem som skal bruke gjenstandene, slik at de kan ta nødvendige forholdsregler. Det gir også forbrukere en mulighet til å velge bort produkter som inneholder farlige stoffer. I tillegg er det viktig for avfallsselskapene, slik at de vet hvordan gjenstandene skal behandles når de ender opp som avfall og slik at de kan hindre at farlige stoffer kommer på avveier.