Å gjennomføre en samsvarsvurdering innebærer at en kartlegger hvilke lover og andre krav som gjelder for HMS-arbeidet i bedriften, og vurderer hvordan bedriften etterlever disse. 

Hva er en samsvarsvurdering?

Ved en samsvarsvurdering kartlegges gjeldende lovverk for bedriften og eventuelt andre krav som bedriften har vedtatt for sitt HMS-arbeid. Bedriftens HMS-system med styrende dokumenter, prosedyrer, rutiner og registreringer vurderes for å finne bedriftens samsvar eller manglende samsvar i forhold til kravene.

Hva sier HMS-/internkontrollforskriften?

HMS-/Internkontrollforskriften § 5 pkt. 1) fastlegger at alle virksomheter skal: «sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten».

Dette betyr at du til enhver tid skal vite hvilke lovkrav som gjelder for din virksomhet innen HMS, og ha oversikt over hvordan virksomheten etterlever disse.

HMS-lovgivningen stiller ikke krav til å gjennomføre samsvarsvurderinger, men dette er et krav for ISO-standardene både for kvalitet, miljøstyring og for OHSAS 18001 – Styringssystem for arbeidsmiljø.

Myndigheter, tilsynsorgan, kunder, leverandører og konkurrenter vil også være interessert i at virksomheten har oversikt på dette området.

Hvorfor bør bedriften gjøre en HMS-samsvarsvurdering?

HMS-lover og forskrifter angir grunnlaget for hvordan det systematiske HMS-arbeidet skal være i din virksomhet. Hvilke lover og hvilke forskrifter som gjelder for virksomheten? Er det noen særlig viktige krav? – Dette må bedriften ha oversikt over.

En samsvarsvurdering skal bidra til å avklare om bedriftens HMS-system og etterlevelse av dette, er i samsvar med lovverk og andre krav som er besluttet av virksomheten. Resultatene fra samsvarsvurderingen vil være et nyttig utgangspunkt for å utarbeide tiltak som skal bidra til kontinuerlig forbedring av HMS-arbeidet i virksomheten.

Gevinst av å gjøre en HMS-samsvarsvurdering

 • Forbedring av bedriftens HMS-prestasjoner og sikre måloppnåelse
 • Tilfredsstille lovkrav
 • Sikre forsvarlig drift i forhold til særlig viktige lovkrav
 • Tilfredsstille forventninger hos ledere, medarbeidere, kunder, leverandører og samfunn
 • Forbedring av samlede resultater i bedriften
 • Unngå pålegg fra myndigheter ved tilsyn 

Hva kan Kiwa hjelpe din bedrift med?

 • Kartlegge lovkrav og utarbeide oversikt over gjeldende HMS-lovgivning for bedriften
 • Sørge for jevnlig oppdateringer av HMS-lovoversikten
 • Gjennomføre samsvarsvurdering for å avdekke samsvar eller manglende samsvar i forhold til etterlevelse av lovkrav og andre krav i virksomheten
 • Resultatene av samsvarsvurderingen presenteres i en rapport
 • Bistå med å utarbeide nødvendige tiltak der det er avdekket manglende samsvar
 • Bistå med vedlikehold, oppdatering og revisjoner av HMS-arbeidet

Hvorfor velge Kiwa?

 • Vi har erfarne og effektive rådgivere med oppdaterte kunnskaper innen HMS-lovgivning og med praktisk erfaring fra gjennomføring av samsvarsvurderinger og annet HMS-arbeid
 • Kiwa har lang tradisjon for å være en solid støttespiller for små og større bedrifter i utvikling av styringssystemer for HMS og oppfølging av dette arbeidet