Du er pliktig til å kontrollere dine sikkerhetsdatablader og etiketter, men det er ikke så lett å vite om det du mottar faktisk er av god nok kvalitet og i henhold til regelverket. Kiwa kjenner kravene, og hjelper deg med kvalitetskontroll.

Hva legger vi i en kvalitetskontroll?

En kvalitetskontroll utført av Kiwa sikrer at dine sikkerhetsdatablader er av tilfredsstillende kvalitet og oppfyller regelverket. Vi sjekker bla. følgende:

 • Klassifiseringen til inngående stoffer opp mot gjeldende regelverk
 • Kjemikaliets klassifisering og merking
 • Grenseverdier for forurensning i arbeidsatmosfæren
 • Førstehjelpstiltak og verneutstyr
 • Opplysninger om helse- og miljøfare
 • Gjennomgang på bakgrunn av hva myndighetene ser etter

Ved kvalitetskontroll av etikett kontrollerer vi at det er samsvar med sikkerhetsdatablad, og at kravene til f.eks. størrelse er oppfylt. 

Hvem har ansvaret?

Plikten til å levere korrekte og godkjente sikkerhetsdatablader gjelder fremstillere, produsenter, importører og distributører. Opplysningene skal dekke bruksområdet, og sikkerhetsdatabladet og etiketten for kjemikalier som omsettes i Norge skal være på norsk.

Hvorfor er det viktig?

 • Det er du som er ansvarlig for at dine kjemikalier brukes på en trygg og forsvarlig måte
 • Ved å levere gode sikkerhetsdatablader viser dere at virksomheten tar HMS på alvor
 • Fornøyde kunder gir et godt omdømme og økt gjenkjøpsgrad
 • Dere er forberedt ved et eventuelt tilsyn fra myndighetene

Hva kan Kiwa hjelpe din bedrift med?

 • Kvalitetssikre sikkerhetsdatablader og etiketter fra din leverandør
 • Kvalitetskontroll av annen type dokumentasjon
 • Leverandørkontakt hvis det oppdages feil og mangler
 • Utarbeide og oversette sikkerhetsdatablader ved behov