Kiwa har erfaring med kursing og innføring av Lean i offentlige virksomheter og kan tilby skreddersydde opplegg med rådgivere som har lang erfaring fra offentlig forvaltning. Vi fokuserer på å fjerne tidstyver og flaskehalser, og vi presenterer arbeidsmetoder som fokuserer på kontinuerlig forbedring med de ansatte som de viktigste bidragsyterne.

Kommunesektoren har et stort ansvar for hvordan velferdsgodene våre blir produsert og hvordan fellesskapets ressurser blir forvaltet. Kommunal virksomheter omfatter alt fra pleie- og omsorgsoppgaver til saksbehandling av byggesaker og sosiale tjenester. Det stilles stadig sterkere krav til hvordan oppgaveløsningen skal foregå, samtidig som ressursene er begrensede. Mange kommuner har derfor valgt å jobbe målrettet med Lean, og det er oppnådd mange gode resultater.

Hvorfor jobbe med Lean i kommunal sektor?

Forenkling av kompliserte og byråkratiske prosesser betyr bedre oversikt og mer tid til kjerneoppgavene.

Gevinster av å jobbe målrettet med Lean:

  • Mindre sløsing med resursser
  • Større produktivitet
  • Enklere prosesser
  • Mer involverte og engasjerte medarbeidere

Hvordan vi kan bistå deg

  • Vi har erfarne rådgivere med praktisk erfaring fra Lean i offentlig tjenesteyting, herunder konkret erfaring med innføring av Lean-prinsipper i kommune
  • Vi kan bidra med opplæring og kursing av nøkkelpersonell
  • Vi kan gi veiledning og støtte i forberedelser og gjennomføring av arbeidet

Vi har god erfaring med bruk av følgende metoder og verktøy i kommunal sektor:

  • Verdistrømsanalyse: Ved å kartlegge prosessene våre kan vi på en enkel måte identifisere hvor vi har forbedringsmuligheter og hvor vi bør fokusere innsatsen. Her kan vi forvente å finne både små og større områder for forbedring 
  • Innføring av tavler som styringsverktøy for å lette rapportering og gjøre det enklere å holde oversikt over måloppnåelse, bemanning og fremdrift i forbedringsarbeidet. 
  • 5S: En enkel og praktisk tilnærming til Lean og forbedringsarbeid. Vi sorterer, setter ting i system og standardiserer de gode løsningene. Vi oppnår raske resultater som motiverer til fortsatt forbedringsarbeid. Medarbeiderne driver arbeidet fremover og bidrar aktivt inn i arbeidet.

Eksempler på våre Lean-oppdrag i kommuner

Lean i barnehage

Målrettet jobbing med 5S i en kommunal barnehage bidro til et hyggeligere, ryddigere, og mer oversiktlig sted å være – både for store og små. Personalet fikk frigjort tid til å være sammen med barna fordi de ikke lenger brukte tid på å lete. Det ble også satt opp tavler til drift og løpende problemløsning med gode resultater. En god Leantavle skaper et møtepunkt for alle medarbeiderne innen et område, og bidrar til at utfordringer blir håndtert mens de er ferske. Tavlen bidrar også til at alle har viktig informasjon tilgjengelig til enhver tid.

Lean i sykehjem

Pleie- og omsorg er en sektor hvor det kan oppnås gode og raske resultater ved hjelp av 5S. Her har Kiwa TI erfaring både med kursing og praktisk tilrettelegging for gjennomføring av 5S. Et tiltak som hadde god effekt var å sette sammen team på tvers av avdelinger, som selv fikk velge hvilke områder de ønsket å ta tak i. Medarbeiderne ble involvert gjennom å få ansvar for å gjennomføre arbeidet. Medarbeiderne satt igjen med en positiv opplevelse av at selv små tiltak kunne gi stor effekt, og dette gav inspirasjon til videre forbedringsarbeid.

Lean i byggesaksbehandling

De fleste byggesaker har en saksbehandlingsfrist, som etaten ikke har mulighet til å påvirke. Det er derfor avgjørende at man har kontroll på prosessene sine, og er i stand til å levere på tid. Kiwa har bistått med gjennomføring av verdistrømsanalyse i byggesaksbehandling hvor det ble identifisert tidstyver og flaskehalser tilsvarende flere ukers saksbehandlingstid. Dette ble fulgt opp med å lage handlingsplaner med prioriterte tiltak, og tidsfrist for gjennomføring.