Tjenesten er rettet mot eiere og brukere av utstyr og anlegg som skal tilfredsstille forskriften om farlig stoff samt anlegg som faller inn under storulykkeforskriften.

Kiwa er utpekt som uavhengig inspeksjonsorgan type A etter forskrift om farlig stoff. («Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen».)

Forskriften omfatter forbruksanlegg for gassformig brensel, kulde- og varmepumpeanlegg, kjelanlegg for damp og hetvann, sentralgassanlegg, tankanlegg, fylleanlegg for gassflasker, prosessanlegg, biogassanlegg og varmevekslere. 

Eiere og brukere av slike anlegg er pålagt å sørge for at utstyr og anlegg underlegges systematisk tilstandskontroll i henhold til forskriften. Kiwa utfører kontroll og utsteder kontrollbevis på at dette er tilfredsstilt.