Diensten op het gebied van consultancy

Onze adviesdiensten zijn volledig onafhankelijk. Wij maken strikt onderscheid tussen onze adviesdiensten en onze andere activiteiten op het gebied van testen, inspectie en certificering. 

  • Toonaangevende expertise
  • Volledig onafhankelijke partner
  • Grote verscheidenheid aan markten
Filter
Service
Markt
Services (128 resultaten)
Cybervraag
Kiwa TTP: onafhankelijke en betrouwbare dataopslag

Persoons- en andere data volgens de hoogste internationale veiligheidsnormen en tóch benaderbaar opslaan? Als PKI-Overheid gecertificeerde Qualified Trust Service Provider weet Kiwa als geen ander hoe een onafhankelijk en betrouwbaar informatiesysteem moet worden neergezet.

Lees meer
Testen in het Kiwa lab
Schadeonderzoek en nulmeting glasvezelversterkt kunststof (GVK)

Kiwa Technology is al decennia gespecialiseerd in het testen van leidingen/materialen van glasvezelversterkt kunststof (GVK)-, bijvoorbeeld als onafhankelijke derde partij bij schadeonderzoek of bij nulmetingen voor nieuwe producten

Lees meer
BDA Agrement
BDA Gevelinspecties en directievoering

Om de beoogde kwaliteit vanuit het bestek of de technische omschrijving ook daadwerkelijk op de bouwplaats gerealiseerd te krijgen heeft BDA Geveladvies inspecteurs in dienst die zich dagelijks bezighouden met de begeleiding van projecten door middel van uitvoeringsinspecties.

Lees meer
BDA Geveladvies
Blowerdoortest

De blowerdoortest is de benaming van de meetmethode om de luchtdoorlatendheid van gebouwen te bepalen. Deze test kan uitgevoerd worden bij bijvoorbeeld woningen, grote (utiliteit) gebouwen, clean rooms van ziekenhuizen, etc.

Lees meer
Kwaliteitscontrole containerterminals
Kwaliteitscontrole verhardingen containerterminals

Verhardingen op containerterminals kennen een ander ontwerp en andere belasting dan reguliere wegverhardingen. Dit houdt in dat er hoge eisen worden gesteld aan het ontwerp en de aanleg hiervan. Kiwa KOAC biedt kwaliteitszorg om de risico’s bij de realisatie van deze verhardingen in kaart te brengen en te beheersen.

Lees meer
Vergadering
Contactgroepen Stookinstallaties, Leidinginspectie en Industrie

Expert (EBI of PI) op het gebied van stookinstallaties? Op initiatief van Kiwa zijn er contactgroepen opgericht met als doel uitdagingen op het gebied van techniek en regelgeving bij inspecties en onderhoud aan stookinstallaties bespreekbaar te maken en zo mogelijk op te lossen. De vergaderfrequentie van de bijeenkomsten is drie keer per jaar. Meepraten? Meldt u aan!

Lees meer
Stroefheidstest RAW 86
Stroefheidsmetingen RAW 86% vertraagd wiel

In het kader van de verkeersveiligheid speelt de stroefheid van het wegdek een belangrijke rol. Met behulp van een door Kiwa KOAC ontwikkeld model kan - eventueel in combinatie met de gelijktijdig gemeten textuur - een indicatieve stroefheidswaarde worden bepaald die kan worden getoetst aan de reguliere normen

Lees meer
Windmolens
Windturbines testen en inspecteren

Om de CO2-uitstoot te verminderen wekken we steeds meer energie op met behulp van hernieuwbare bronnen. In veel Europese landen is elektriciteit opgewekt door windturbinegeneratoren (WTG's) al goed voor een flink deel van de beschikbare groene stroom.

Lees meer
Gasmanometer
Schadeanalyses voor warmtedistributienetten

Met name netbeheerders en verzekeraars, maar ook overheidsinstellingen zoals justitie kunnen bij Kiwa Technology terecht voor een onafhankelijke schadeanalyse of schadeonderzoek.

Lees meer
Assetmanagement
Risicomanagement en analyses

Kiwa Technology kan u adviseren over alle vraagstukken mbt risicomanagement en analyses.

Lees meer
Veiligheid werkprocedures
Werkprocedures en instructies

Een beoordeling of herbeoordeling van deze werkprocedures is regelmatig noodzakelijk ten gevolge van de wijzigende omstandigheden, bijvoorbeeld naar aanleiding van bedrijfsreorganisaties, aanpassing van de regelgeving, etc.

Lees meer
BDA algemeen dak
BDA Conditiemeetmethode voor platte daken

De BDA conditiemeetmethode is gebaseerd op de NEN 2767 ‘conditiemeting gebouwen en gebouwinstallaties’ en is specifiek ontwikkeld voor platte daken op basis van de jarenlange ervaring op het gebied van dakonderhoud en materiaalonderzoek.

Lees meer
Thermografisch onderzoek
BDA Infrarood thermografie

Warmteverlies treedt op bij alle gebouwen. Met behulp van een infraroodcamera kunnen deze voor het oog onzichtbare warmteverliezen in beeld worden gebracht.

Lees meer
BDA Geveladvies
Constructieve veiligheid en kwaliteit van metselwerk (kopgevels)

Het probleem betreffende de constructieve veiligheid van gevels, meer specifiek kopgevels van flatgebouwen en gemetselde buitenspouwbladen, speelt al vanaf 2007. Het gaat met name om het doorroesten van de spouwankers.

Lees meer
Grasonderhoud met holle pen | Kiwa ISA Sport
Kwaliteitsbewaking natuurgras sportvelden

Het aanleggen, onderhouden, beheren en renoveren van natuurgras sportvelden is een specialisme en vraagt dus om heel specifieke kennis. De adviseurs van Kiwa ISA Sport kunnen u hierbij van dienst zijn, met als resultaat kwalitatief betere, veiligere en duurzame velden.

Lees meer
Snelweg
Langsvlakheid

De langsvlakheid wordt door weggebruikers als verreweg de belangrijkste grootheid gezien als indicator voor de conditie van de weg. Een vlakke weg staat borg voor comfortabel en veilig gebruik. Naarmate de snelheid toeneemt, wordt de langsvlakheid een steeds belangrijker kwaliteitscriterium.

Lees meer
Gasongeval - Bel direct
Ongevallen en Incidentenanalyse

Voor de gasnetbeheerders in Nederland verzorgen wij als Kiwa Technology een dag en nacht bereikbare ongevallenwachtdienst, zodat wij op verzoek te allen tijde onafhankelijk (technisch) onderzoek aan gasincidenten kunnen uitvoeren

Lees meer
Hardlopers | Kiwa ISA Sport
Realiseren van sportgebouwen

Het realiseren van goede, veilige en duurzame sportgebouwen is geen sinecure. Gymlokalen, sportzalen, zwembaden, fitnessaccommodaties, tennishallen en kleed-/clubgebouwen: voor alle typen gebouwen zijn er specifieke reglementen van toepassing. De adviseurs van Kiwa ISA Sport leiden u door het woud van regelgeving.

Lees meer
Snelweg
Technische ondersteuning arbitrage wegenbouwgeschillen

Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer een geschil hebben over een (weg)bouwkundig werk, wordt vaak een arbitragezaak aanhangig gemaakt. Kiwa KOAC kan hierbij van dienst, zijn met deskundige technische bijstand en aanvullende specialistische adviezen waarmee partijen hun stellingen kunnen onderbouwen.

Lees meer
Thermocamera bij aanleg asfaltverharding
Thermocamera bij aanleg asfaltverharding

De kwaliteit van een asfaltverharding wordt voor een zeer groot deel bepaald door de kwaliteit van het aanlegproces. Eén van de kritische punten bij de aanleg is de temperatuur waarbij het asfalt wordt verdicht. Kiwa KOAC helpt u temperatuurverschillen te voorkomen door middel van de inzet van de thermocamera.

Lees meer
Kiwa FSS Testlab
Kiwa FSS Testing: testlab voor sprinklers

Sprinklerinstallaties bewijzen al vele jaren een betrouwbare brandbeveiligingsinstallatie te zijn. Veel van deze installaties zijn inmiddels op leeftijd. Bij ons Kiwa FSS Testlab kunnen wij nu steekproefsgewijs de betrouwbaarheid van bestaande sprinklers testen. Wilt u meer weten, lees dan verder.

Lees meer
Kwaliteitscontrole containerterminals
Kwaliteitszorg combinatiedeklagen verhardingen

De combinatiedeklaag wordt al decennia toegepast op terreinen en in situaties waar zware belastingen voorkomen. Desondanks blijft het nodig oog te houden voor de kwaliteit van de uitvoering. Kiwa KOAC biedt kwaliteitszorg om de risico’s bij de realisatie van dit type deklaag in kaart te brengen en te beheersen.

Lees meer
Geschiktheid materialen
Onderzoek geschiktheid materialen voor GWW-sector

Bouwmaterialen worden naast hun functionele eigenschappen gekozen om hun structurele eigenschappen. Kiwa KOAC kan met laboratoriumonderzoek in een vroeg stadium duidelijkheid verschaffen over de geschiktheid van een materiaal, zodat bepaald kan worden of een materiaal geschikt is voor een toepassing in de GWW-sector.

Lees meer
Mensen zijn aan het parachutespringen
BDA zonne-energiesystemen

BDA zonne-energiesystemen is de afdeling van de BDA Groep die zich richt op bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen die op en aan daken en gevels worden toegepast.

Lees meer