Services

 • Asset Management is kort gezegd het met gezond verstand beheren en onderhouden van assets, met als doel meer waarde te halen uit de assets tegen zo laag mogelijke kosten. Met ‘gezond verstand’ wordt bedoeld dat er continue gezocht wordt naar een bala...
  Lees meer
 • Opdrachtgevers zijn vaak niet in staat te beoordelen wat de mogelijkheden voor hun object(en) zijn en of de constructie voldoet aan de eisen die aan hun wensen ten grondslag liggen.
  Lees meer
 • Datamanagement en data-analyse: Uw gegevens moeten dan niet alleen volledig zijn en accuraat, daarop heeft u immers uw bedrijfsproces ingericht, ze moeten ook op de juiste manier gerelateerd worden aan elkaar en aangevuld worden met andere gegevens.
  Lees meer
 • Helaas is het onvermijdelijk dat in sommige gevallen problemen optreden die vooraf niet te voorzien zijn. In een conflictsituatie kan BDA Geveladvies bemiddelen of een deskundigenbericht opstellen.
  Lees meer
 • Biogas is een waardevolle energiedrager. Biogas komt voor als stortgas, rioolgas en fermentatiegas (vergisting van mest en organisch afval). Biogas vindt toepassing in stookketels, verbrandingsinstallaties en gasmotoren(verstroming). Opgewerkt biogas...
  Lees meer
 • De transitie naar de BGT is nog in volle gang en houdt niet op bij het aanbieden van de BGT-objecten aan de Landelijke Voorziening. De transitie van de BGT begint dan juist! Er staat immers vaak nog een flinke data-klus te wachten, voor wie geïntegre...
  Lees meer
 • Het materiaalonderzoek bij Kiwa Technology geeft inzicht in de kwaliteit van het huidige net (de ‘restkwaliteit’).
  Lees meer
 • Verhardingen op vliegvelden kennen een ander ontwerp, verkeersbelasting en gebruik ten opzichte van de reguliere wegverhardingen. Dit houdt in dat er zeer hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het ontwerp en aanleg van dit type verhardingen....
  Lees meer
 • Veel hemelwater komt onnodig in het riool terecht en het komt steeds vaker voor dat afvoersystemen overvloedige regenval niet aankunnen. Hemelwater ter plaatse laten infiltreren via een waterdoorlatende bestrating biedt een oplossing voor deze proble...
  Lees meer
 • Langsvlakheid verhardingen
  Lees meer
 • Veel binnensportaccommodaties in Nederland zijn verouderd. Ze zijn gebouwd in de laatste twee decennia van de vorige eeuw of dateren van begin deze eeuw. Door de jaren heen gaat de kwaliteit van deze accommodaties achteruit en voldoen ze niet meer aa...
  Lees meer
 • Kiwa adviseert u graag wanneer u vanuit de specialistische KB informatie een vertaalslag wilt maken naar uw dagelijks beheer of bij een benodigde second opinion bij ontwerpen of metingen.
  Lees meer
 • Kunstgras voor sportveldtoepassingen is een relatief jong product. In minder dan 20 jaar tijd is de toepassing spectaculair gegroeid en hebben we meerdere productgeneraties voorbij zien komen. Het structureel en uniform volgen van de (ontwikkeling va...
  Lees meer
 • Asfalt dat wordt afgevoerd, dient te zijn onderzocht op teerhoudendheid (PAK). Dit onderzoek moet conform CROW publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt” worden uitgevoerd. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor dit onderzoek. Kiwa KO...
  Lees meer
 • Als onafhankelijk deskundige kan Kiwa Technology door middel van een ontwerpbeoordeling voor u vaststellen of het ontwerp van zowel bestaande of een nieuw te bouwen installatie voldoende garantie biedt voor veilig en betrouwbaar functioneren.
  Lees meer
 • Alle kunstgrasvelden zijn aan slijtage onderhevig. Door intensief gebruik neemt de kwaliteit af, waardoor de sporttechnische eigenschappen en de veiligheid in het geding komen. Het is dan ook zaak om de velden tijdig te renoveren of in sommige gevall...
  Lees meer
 • Technische ondersteuning in arbitrage
  Lees meer
 • De blowerdoortest is de benaming van de meetmethode om de luchtdoorlatendheid van gebouwen te bepalen. Deze test kan uitgevoerd worden bij bijvoorbeeld woningen, grote (utiliteit) gebouwen, clean rooms van ziekenhuizen, etc.  
  Lees meer
 • De eerste stap om een BDA Agrément te verkrijgen, is het invullen van een aanvraag en het opstellen van een offerte. Daarna kunnen de beoordeling en het opstellen van het BDA Agrément volgen. Belangrijk voor een passende offerte en een soepel lopend ...
  Lees meer
 • Met een geografisch informatiesysteem (meestal afgekort tot GIS) kunnen ruimtelijke gegevens, of informatie over geografische objecten zoals wegen, woningen en leidingen, worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteer...
  Lees meer