Kwaliteitsborging

Om de kwaliteit zo goed mogelijk te borgen kan Kiwa KOAC het hele totstandkomingproces begeleiden met adviezen, proeven, metingen, procescontroles en toetsing. Dat begint al bij het opstellen of toetsen van specificaties waaraan het product en het proces moeten voldoen, en eindigt bij de eindcontrole. U kunt ons in de hele keten inzetten. Begeleiding in één of meer ketenstappen 'op maat' hoort ook tot de mogelijkheden. Zo kan Kiwa KOAC zich bijvoorbeeld beperken tot de voorbereidende fase, het contract of de uitvoeringsfase. Onze kwaliteitsbegeleiding gaat zo ver als u dat wilt.

In het kader van de kwaliteitsborging van de uitvoering van wegen en bedrijfsverhardingen vindt normaal gesproken een toetsing plaats. In de klassieke contractsituatie voert de opdrachtnemer (de aannemer) tijdens de uitvoering een bedrijfscontrole uit en voert de opdrachtgever na afronding van het werk een opleveringscontrole uit. Door de opkomst van de nieuwe contractvormen (DC, PPS, DBFM), is de verantwoording voor de kwaliteit verschoven naar de opdrachtnemer, die dit met garanties moet waarborgen. Kiwa KOAC verifieert, als onafhankelijke derde, onder gezag van de opdrachtgever de bedrijfscontrole en toetsing.

Wij kunnen echter ook opdrachtnemers ondersteunen bij risicoanalyses en het in kaart brengen van de kritische faalfactoren. Door een juiste keuze van beheersmaatregelen kunnen de faalkosten worden beperkt. Tevens kunnen wij u van dienst zijn in een eenduidige communicatie met uw opdrachtgever.

 • Verhardingen op containerterminals kennen een ander ontwerp en andere belasting dan reguliere wegverhardingen. Dit houdt in dat er hoge eisen worden gesteld aan het ontwerp en de aanleg hiervan. Kiwa KOAC biedt kwaliteitszorg om de risico’s bij de realisatie van deze verhardingen in kaart te brengen en te beheersen.
  Lees meer
 • De kwaliteit van een asfaltverharding wordt voor een zeer groot deel bepaald door de kwaliteit van het aanlegproces. Eén van de kritische punten bij de aanleg is de temperatuur waarbij het asfalt wordt verdicht. Kiwa KOAC helpt u temperatuurverschillen te voorkomen door middel van de inzet van de thermocamera.
  Lees meer
 • De combinatiedeklaag wordt al decennia toegepast op terreinen en in situaties waar zware belastingen voorkomen. Desondanks blijft het nodig oog te houden voor de kwaliteit van de uitvoering. Kiwa KOAC biedt kwaliteitszorg om de risico’s bij de realisatie van dit type deklaag in kaart te brengen en te beheersen.
  Lees meer
 • Veel hemelwater komt onnodig in het riool terecht, waardoor afvoersystemen overvloedige regenval steeds vaker niet aankunnen. Kiwa KOAC biedt brede ondersteuning in kwaliteitszorg om de risico’s bij de realisatie van deze specifieke bestrating in kaart te brengen en te beheersen.
  Lees meer
 • De GWW-sector is in beweging. Opdrachtgevers laten kwaliteitscontrole steeds meer over aan opdrachtnemers. Die hebben meer verantwoordelijkheid gekregen voor de te leveren kwaliteit. Kiwa KOAC biedt kwaliteitszorg om de risico’s bij de realisatie van wegverhardingen in kaart te brengen en te beheersen.
  Lees meer
 • Bij de overslag van containers worden, naast kadekranen, speciale voertuigen zoals straddle carriers (containerliften) en reachstackers (containervorkheftrucks) ingezet om containers over de op het terminalterrein gemarkeerde verhardingen te trans...
  Lees meer
 • Verhardingen op vliegvelden kennen een ander ontwerp, verkeersbelasting en gebruik ten opzichte van de reguliere wegverhardingen. Kiwa KOAC biedt brede ondersteuning in kwaliteitszorg om de risico’s bij de realisatie van verhardingen op vliegvelden in kaart te brengen en te beheersen.
  Lees meer
 • Nederland voert van oudsher een strijd tegen het wassende water. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van het ontwerp en aanleg van asfaltdijkbekledingen. Kiwa KOAC biedt ondersteuning in kwaliteitszorg om de risico’s bij realisatie en onderhoud van dijkbekleding in kaart te brengen en te beheersen.
  Lees meer
 • Hergebruik van secundaire grondstoffen en bouw- en sloopafval is een hot item. Een van de technieken is hergebruik van oude wegverhardingen als fundering met schuimbitumenstabilisatie. Kiwa KOAC biedt kwaliteitszorg om de risico’s bij de realisatie van dit type fundering in kaart te brengen en te beheersen.
  Lees meer
 • Geïntegreerde contractvormen als Design & Construct (D&C) zijn in opmars. Dit betekent een verandering in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Kiwa KOAC kan u als opdrachtgever ondersteunen bij civieltechnische projecten op basis van een geïntegreerde contractvorm.
  Lees meer