Aerosol Blusapparaten

Voor het aanvragen van het Rijkstypekeur op een aerosol-blusapparaat is het van belang vast te stellen of het gaat om een aerosol schuimblusser of aerosol poederblusser (drukloos). Voor deze laatste categorie is nog geen passende oplossing. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met Kiwa FSS Certification via +31 (0)88 - 998 51 00 of NL.rijkstypekeur.ncp.fss@kiwa.com.

Bij het aanvragen van het Rijkstypekeur op een aerosol schuimblusser gelden vergelijkbare eisen als voor een gewone draagbare blusser. De primaire eis is dat het apparaat beschikt over een toelating conform de EU-Richtlijn 75/324/EEG. In deze richtlijn zijn de geharmoniseerde eisen vastgelegd waaraan aerosols moeten voldoen. Daarnaast dient een aerosolblusser ook te voldoen aan de basiseisen van de EN 3-7: 2004 +A1:2007. Omdat deze norm in principe geen keuring mogelijk maakt voor blusapparaten van minder dan 1 kg., is in het Besluit draagbare blusapparaten 1997 een aantal uitzonderingen en aanvullingen opgenomen om het keuren mogelijk te maken. U vindt deze onder artikel 6. Uitgangspunt is dat elke blusser, ongeachte het gewicht of inhoud, als minimum prestatie eis 5A en 21B heeft. In de praktijk betekent dit dat een A-blusser minimaal 5A moet hebben, een B-blusser minimaal 21B. Voor een A+B blusser geldt dus 5A en 21 B. Bij een specifieke toepassing als vetblusser dient de minimum prestatie eis nog worden vastgesteld.