8 oktober 2019

Kiwa ook kennispartner biogas

Biogas is een belangrijke troef in het verduurzamen van onze energievoorziening. Energieneutraal opgewekt biogas kan worden toegepast in warmtekrachtcentrales of opgewerkt tot groen gas dat wordt bijgemengd in het aardgasnet. De biogas-experts van Kiwa bewaken de kwaliteit van dit gas en adviseren bij de productie en het gebruik daarvan.

Een bekende manier om biogas te produceren is door vergisting van mest van veehouderijen. Maar ook waterschappen - rioolwaterzuiveringen en afvalwaterzuiveringen - houden zich hiermee bezig: door het slib te vergisten dat overblijft bij de reiniging van rioolwater of afvalwater. Na reiniging van riool- en ander afvalwater blijft slib over dat in speciale tanks wordt verwarmd tot minimaal 33 graden Celsius, de juiste temperatuur voor een natuurlijk gistingsproces. Bij die vergisting zetten bacteriën de verteerbare delen van het slib om in biogas. Het onverteerbare gedeelte wordt verbrand als afval of gebruikt als brandstof in bijvoorbeeld energiecentrales. Ook kan dit zogenaamde digestaat gebruikt worden als meststof.

Klimaatneutraal

Veel Nederlandse waterschappen beschikken over rioolwaterzuiveringsinstallaties met vergistingsfaciliteiten. Het geproduceerde biogas wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Sommige waterschappen zorgen hiermee voor een eigen klimaatneutrale energievoorziening, andere leveren het rechtstreeks aan de industrie of wekken hiermee energie op in warmtekrachtcentrales. Om het biogas in het aardgasnet te kunnen ‘invoeden’ moet het eerst worden opgewerkt tot groen gas. Dit heeft dezelfde eigenschappen als aardgas en kan dan ook worden toegevoegd in het aardgasnet of gebruikt in de verbrandingsmotoren van transportmiddelen of om warmte en elektriciteit mee te genereren.

Siloxanen

Om biogas te kunnen gebruiken in verbrandingsmotoren moet het worden ontdaan van verontreinigingen. Biogas bestaat doorgaans voor 60 procent uit methaan en voor 35 procent uit koolstofdioxide. Het restgedeelte bestaat onder meer uit ammoniak, organische vetzuren, waterstofgas, waterstofsulfide en siloxanen. Laatstgenoemde stoffen zijn gasvormige siliciumhoudende componenten. Langdurig gebruik van met siloxanen vervuild biogas kan leiden tot beschadigingen aan gasmotoren door vorming van siliciumhoudende afzettingen (siliciumdioxide).

Kennispartner

Om biogas efficiënt en veilig te kunnen gebruiken is het dus zaak de kwaliteit daarvan nauwlettend te monitoren. Als jarenlange kennispartner op het gebied van gas is Kiwa daarvoor de aangewezen partij. Kiwa is een one-stop-shop voor alle biogasvraagstukken. Kiwa’s experts kunnen waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere producenten van biogas ondersteunen met een uitgebreid pakket services, van analyse, reiniging en opwerking tot advies over de productie en toepassing van biogas.

Meer weten?

Voor meer informatie over Kiwa’s diensten op het gebied van biogas kunt u contact opnemen met Bert Gerritsen van Kiwa Technology (088 – 99 83 387 of bert.gerritsen@kiwa.nl).